Strona główna Wypowiedzi Ile wynosi dług alimentacyjny w Polsce?

Ile wynosi dług alimentacyjny w Polsce?

Ile wynosi dług alimentacyjny w Polsce?

Robert Biedroń

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Nowa Lewica

W Polsce mamy dzisiaj dług alimentacyjny, sięgający 11,5 mld zł.

Kwadrans polityczny, 27.05.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Kwadrans polityczny, 27.05.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Według Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor w Polsce dług alimentacyjny sięga 11,5 mld zł. Natomiast jak podaje KRD, dług alimentacyjny w naszym kraju wynosi 12,3 mld zł. Robert Biedroń podaje jedną z powyżej wspomnianych kwot. Jego intencją jest także zasygnalizowanie wspomnianego problemu. W związku z powyższym wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Alimenciarze w KRD

W grudniu 2019 roku Krajowy Rejestr Długów opublikował notkę prasową dotyczącą stanu zobowiązań dłużników alimentacyjnych. Z udostępnionych danych wynika, że długi alimentacyjne sięgnęły kwoty 12,3 mld zł, co oznacza wzrost o 0,5 mld zł względem lipca 2018 roku. O ile zadłużenie alimentacyjne rośnie, spada liczba samych alimenciarzy. Pieniędzy swoim dzieciom nie przekazuje 301 219 rodziców, z czego zdecydowana większość to mężczyźni – 284 tys. osób.

Biorąc pod uwagę strukturę geograficzną, największe zadłużenie odnotowano w województwie mazowieckim, gdzie 37,2 tys. osób winne jest swoim dzieciom 1,6 mld zł. Niewiele mniej, bo na kwotę 1,5 mld zł, zalega 39,3 tys. dłużników z województwa śląskiego. Największą grupę rodziców niewywiązujących się z płacenia alimentów stanowią osoby w przedziale wiekowym 36-45 lat. 108,8 tys. osób zalega na kwotę 4,8 mld. O 0,4 mld zł mniejsze zobowiązanie ma grupa wiekowa 46-55 lat (93,9 tys. osób).

Rejestr BIG InfoMonitor

Z kolei w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor (stan na listopad 2019) znajduje się prawie 289 tys. informacji o niepłaconych alimentach na kwotę 11 460 497 582 zł. Podobnie jak w przypadku KRD, również z tego źródła dowiadujemy się, że najwięcej alimenciarzy zalegających z płatnością znajduje się na Śląsku (37 494 osób). Jego mieszkańcy zalegają również na największą kwotę – ok. 1,4 mld zł. Na niewiele mniej (blisko 1,3 mld zł) zalega 30 767 mieszkańców województwa mazowieckiego.

Procedura ubiegania się o alimenty

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym (art. 128) obowiązkiem alimentacyjnym mogą zostać obciążeni krewni w linii prostej oraz rodzeństwo. Rodzice są zobowiązani do płacenia alimentów względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Jeżeli strony nie są w stanie samodzielnie uzgodnić formy alimentów lub ich kwoty kwoty, sprawa może wejść na drogę sądową (art. 184 Kodeksu postępowania cywilnego). Dziecko pełnoletnie występuje o alimenty samodzielnie, natomiast w przypadku braku spełnienia tego warunku robi to przedstawiciel ustawowy (art. 98 KRiO). Następnie sąd decyduje o ewentualnym przyznaniu alimentów, biorąc pod uwagę usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz zarobkowe możliwości zobowiązanego.

Co jeśli zobowiązany uchyla się od płacenia alimentów?

Pełnoletnie dziecko bądź też przedstawiciel ustawowy mogą zwrócić się z wnioskiem do komornika sądowego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Ma on obowiązek przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania. Jeżeli środki te okażą się bezskuteczne, na wniosek komornika organy Policji przeprowadzają czynności w celu ustalenia miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużnika. W sytuacji powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy komornik z urzędu składa wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych.

Jeżeli w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie uda się wyegzekwować pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych albo postępowanie upadłościowe, w toku którego w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie otrzymano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, mamy do czynienia z egzekucję bezskuteczną. Oznacza ona również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Polski.

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Jeżeli doszło już tzw. egzekucji bezskutecznej, osoba uprawniona do pobierania alimentów może otrzymywać środki z funduszu alimentacyjnego:

  • do ukończenia przez nią 18. roku życia,
  • do ukończenia przez nią 25. roku życia, w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • bezterminowo, jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość wypłacanego świadczenia wynosi nie więcej niż 500 zł miesięcznie. Jednakże istnieje jeszcze kryterium dochodowe. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać kwoty 800 zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!