Strona główna Wypowiedzi Ile wynoszą wpływy do budżetu z prywatyzacji od 2016 roku?

Ile wynoszą wpływy do budżetu z prywatyzacji od 2016 roku?

Ile wynoszą wpływy do budżetu z prywatyzacji od 2016 roku?

Artur Soboń

Członek Zarządu NBP
Prawo i Sprawiedliwość

Od 2016 (…) z prywatyzacji do budżetu wpływa zero złotych.

Graffiti, 31.05.2021

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Graffiti, 31.05.2021

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

 • Zgodnie z raportem pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli z wykonania budżetu państwa w 2016 roku osiągnięto przychody z prywatyzacji w wysokości 68,1 mln złotych.
 • Zgodnie z analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2017 roku NIK ustaliła, że w roku tym nie było wpływów z prywatyzacji.
 • Zgodnie z analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2018 roku NIK ustaliła, że z kolei w tym roku wpływy z prywatyzacji były stosunkowo niewielkie i wyniosły 13,6 mln złotych.
 • Zgodnie z analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 roku NIK ustaliła, że w roku tym wpływy z prywatyzacji wyniosły 7,8 mln złotych.

Przychody z prywatyzacji – podstawowe pojęcia

Zgodnie z Leksykonem budżetowym, przychody publiczne zaliczane są do środków publicznych i obejmują:

1. przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:

 • ze sprzedaży papierów wartościowych,
 • z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,
 • ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,
 • z otrzymanych pożyczek i kredytów,
 • z innych operacji finansowych;

2. przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

Państwowy fundusz celowy jest formą organizacyjną sektora finansów publicznych tworzoną na podstawie odrębnej ustawy, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a koszty są ponoszone na realizację wyodrębnionych zadań państwowych. Państwowe fundusze celowe nie posiadają osobowości prawnej. Są to rachunki bankowe, którymi dysponują odpowiedni ministrowie wskazani w ustawie tworzącej fundusz. Do państwowych funduszy celowych nie zalicza się funduszy, których jedynym źródłem przychodów, z wyłączeniem odsetek od rachunku bankowego i darowizn, jest dotacja z budżetu państwa.

Prywatyzacja polegała na:

 • obejmowaniu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, powstałych w wyniku komercjalizacji przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub inne niż państwowe osoby prawne, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. (Dz. U. z 2016, poz. 154 z późn. zm.);
 • zbywaniu należących do Skarbu Państwa akcji w spółkach;
 • rozporządzaniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przedsiębiorstwa państwowego lub spółki powstałej w wyniku komercjalizacji na zasadach określonych ustawą przez: sprzedaż przedsiębiorstwa, wniesienie przedsiębiorstwa do spółki, oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania.

Wśród funduszy związanych z prywatyzacją majątku Skarbu Państwa wyróżnić można m.in.:

 • Fundusz Reprywatyzacji,
 • Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców,
 • Fundusz Skarbu Państwa,
 • Fundusz Rekompensacyjny.

Przychody z prywatyzacji w latach 2016–2020

Zgodnie z raportem pokontrolnym NIK z wykonania budżetu państwa w 2016 roku przychody z prywatyzacji osiągnięto w wysokości 68,1 mln złotych, tj. 30,8 proc. kwoty planowanej na 2016 rok. W porównaniu z przychodami z prywatyzacji osiągniętymi w 2015 roku (43 592,7 tys. złotych) były one wyższe o 24 534,0 tys. złotych (56,3 proc.). Z uzyskanych przychodów z prywatyzacji (46 115,3 tys. złotych) dokonano obowiązkowych odpisów, zasilając:

 • Fundusz Rezerwy Demograficznej (18 446,1 tys. złotych),
 • Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców (6 917,3 tys. złotych),
 • Fundusz Skarbu Państwa (922,3 tys. złotych),
 • Fundusz Nauki i Technologii Polskiej (922,3 tys. złotych).

Pozostałą kwotę w wysokości 40 918,7 tys. zł minister Skarbu Państwa przekazał na rachunek rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa.

Zgodnie z analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2017 roku NIK ustaliła, że w 2017 roku nie było przychodów z prywatyzacji. W kolejnym roku wpływy te były w opinii NIK stosunkowo niewielkie i wyniosły 13,6 mln złotych. W 2019 roku NIK ustaliła, że w roku tym wpływy z prywatyzacji również były niewielkie i wyniosły 7,8 mln złotych. Na dzień analizy wypowiedzi nie został jeszcze upubliczniony raport NIK z kontroli wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 roku. Dostępne jest natomiast uzasadnienie do ustawy budżetowej w roku 2020, które zakłada przychody dla funduszy związanych z prywatyzacją na poziomie 188 350 tys. zł.

Podsumowanie

Na podstawie powyższych danych wypowiedź Artura Sobonia należy uznać za fałszywą, gdyż mylnie stwierdza on, że od 2016 z prywatyzacji do budżetu nie wpływają żadne środki.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!