Strona główna Wypowiedzi Ilu jest muzułmanów w Polsce?

Ilu jest muzułmanów w Polsce?

Ilu jest muzułmanów w Polsce?

Krzysztof Bosak

Wicemarszałek Sejmu
Konfederacja

W okresie rządów PiSu populacja muzułmanów wzrosła w Polsce około dwukrotnie.

Poranna rozmowa w RMF FM, 8.11.2019 r.

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Poranna rozmowa w RMF FM, 8.11.2019 r.

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Krzysztof Bosak w przytoczonej wypowiedzi twierdzi, że w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy, a więc od 2015 roku, w Polsce podwoiła się liczba wyznawców islamu w Polsce. Nie ma jednak wiarygodnych źródeł mogących w sposób jednoznaczny zweryfikować tę tezę.

Oszacowanie ich liczby jest sprawą bardzo złożoną i skomplikowaną, ze względu na charakter cyrkulacyjny imigracji oraz zjawisko imigracji nielegalnej. Liczba rzeczywista wyznawców jest też często wysoce odbiegająca od zapisanych członków wspólnot religijnych.

Dane ze Spisu Powszechnego 2011

Najbardziej wiarygodnym źródłem informacji weryfikującym te dane byłby spis powszechny, jednak ostatni w Polsce przeprowadzono w 2011 r. (następny odbędzie się od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.), a zatem nie obejmuje on omawianych przez posła Bosaka danych. Warto im się mimo tego przyjrzeć.

W części dotyczącej przynależności wyznaniowej wspomnianego Spisu występują trzy związki religijne podlegające pod islam:

 • Muzułmański Związek Religijny  – 2 585
 • Liga Muzułmańska  – 732
 • Islamskie Zgromadzenie Ahl-Ul-Bayt (tzw. Szyici)– 1 276 (formalnie 59 członków)

Poza tymi wspólnotami, przynależność do islamu, zadeklarowało jeszcze 515 osób. Razem daje to 5 108 osób.

Raporty GUS

Należy zaznaczyć, że spośród 38 511 824 badanych aż 2 733 843 osób odmówiło odpowiedzi na pytanie o przynależność wyznaniową. Rozbieżności można zauważyć już porównawszy odpowiedzi ze spisu z raportem dotyczącym wyznań religijnych w latach 2009-2011. Według danych tam zamieszczonych, w 2011r. Muzułmański Związek Religijny miał 1 132 członków, a Liga Muzułmańska już w 2010r. liczyła 3 800 wyznawców. Raport przywołuje też dwa Stowarzyszenia Muzułmańskie o bardzo małej liczebności (60 i 45 członków w 2009 r.). 

Przechodząc do bardziej aktualnych danych, a więc z początku VIII kadencji Sejmu, to zgodnie z Małym Rocznikiem Statystycznym na koniec 2015 r. 773 osoby były członkami  Muzułmańskiego Związku Religijnego.

Jeżeli chodzi o Islamskie Zgromadzenie Ahl-Ul-Bayt, to brak danych z końca 2015 r., natomiast na koniec 2014 r. szacowana ilość wyznawców to 5 000, a na koniec 2016 r. – 6 020. Rocznik nie podaje też danych dot. Ligi Muzułmańskiej.

Zgodnie z najnowszymi danymi podanymi w Małym Roczniku Statystycznym, na koniec 2018 r.:

– Islamskie Zgromadzenie Ahl-Ul-Bayt liczyło szacunkowo 6 025 wiernych

– Muzułmański Związek Religijny liczył 523 wyznawców

Również w tym przypadku nie znajdujemy danych dotyczących Ligi Muzułmańskiej.

Cudzoziemcy z krajów OIC

Drugą, nieco mniej precyzyjną metodą jest zmierzenie imigracji z krajów muzułmańskich. Instytut Spraw Europejskich opracował na podstawie danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców raport o imigracji ludności z krajów OIC (Organizacja Współpracy Islamskiej – skupiająca kraje o większości muzułmańskiej oraz kilka krajów o populacji muzułmanów na poziomie kilkunastu procent) do Polski w latach 2013-2018.

Należy zaznaczyć, że procent muzułmanów w populacjach krajów OIC, które są brane w raporcie pod uwagę, jest różny. Począwszy od Libii, gdzie wynosi 50,4% aż po Afganistan i 99,7% (stan na 2010r.). Dokładny udział wyznawców islamu w krajach OIC ilustruje tabela:

Nie ma narzędzi weryfikujących przynależność wyznaniową danego imigranta. Jest to szczególnie problematyczne w przypadku obywateli krajów, w których istnieje znaczący odsetek mniejszości religijnych.   

Wspomniany raport Instytutu Spraw Europejskich bazuje na danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców, jednak dane tam przedstawione – po skonfrontowaniu ich z danymi UdSC – nie zawsze są zgodne ze statystykami oficjalnymi. Jako, że raporty UdSC są w takim wypadku źródłem pierwotnym, to na nich będziemy się głównie opierać.

Zatem, zgodnie z danymi Urzędu do Spraw Cudzoziemców, na koniec 2015 roku przebywało w Polsce legalnie, tzn. z wydanym zezwoleniem na pobyt 13 995 osób pochodzących z krajów OIC, z czego 12 916 na pobycie stałym, tymczasowym lub pobycie rezydenta długoterminowego UE.

Ponieważ – jak było wspomniane – kraje OIC cechuje różny odsetek ludności muzułmańskiej, należy ten czynnik także uwzględnić. W tym wypadku, z 13 995 osób:

 • 2 081 (15%) to mieszkańcy krajów o procentowym udziale muzułmanów większym niż 50,4% i mniejszym niż 70%,
 • 512 (4%)  to mieszkańcy krajów o procentowym udziale muzułmanów  większym niż 70% i mniejszym niż 88,4 %,
 • pozostałe 11 402 (81%) osoby pochodzą z krajów o procentowym udziale większym niż 88,4 %, a jak ilustruje powyżej zamieszczona tabela, w dużej mierze są to kraje, gdzie ok. 98-99% ludności stanowią muzułmanie.

Statystyki na koniec pierwszego półrocza 2019 r. ukazują, że w Polsce na legalnym pobycie znajdowało się wtedy 23 425 osób pochodzenia OIC, z tego 22 333  na pobycie stałym, tymczasowym lub pobycie rezydenta długoterminowego UE.
Z 23 425 osób:

 • 2 925 (12%) to mieszkańcy krajów o procentowym udziale muzułmanów  większym niż 50,4% i mniejszym niż 70%,
 • 1 380 (6%) to mieszkańcy krajów o procentowym udziale muzułmanów większym niż 70% i mniejszym niż 88,4 %,
 • pozostałe 19 120 (82%) osoby pochodzą z krajów o procentowym udziale większym niż 88,4 %.

Należy także uwzględnić fakt, że wielu imigrantów czeka na rozpatrzenie wniosków o pobyt, które – ze względu na dużą ich ilość – istotnie się wydłużyło. Na dzień 11.09.2018 r. było to 8 718 wniosków. O problemach z tym związanych informował również NIK.

Podsumowanie

Wśród bardzo niewielu precyzyjnych danych, możemy wyprowadzić następujące wnioski:

 1. Liczba imigrantów z krajów OIC przebywających legalnie w Polsce wzrosła w przedziale od końca 2015 r. do połowy 2019 r. o nieco ponad 67%. Wynik ten w kontekście wyciągania wniosków na temat imigracji muzułmanów może być wysoce nieprecyzyjny z uwagi na zjawisko nielegalnej migracji, zróżnicowaną strukturę wyznaniową poszczególnych krajów OIC oraz brak narzędzi weryfikujących przynależność wyznaniową poszczególnych imigrantów. 
 2. Nie ulega wątpliwości, że wzrost imigracji z krajów OIC poskutkował zwiększeniem liczby muzułmanów w Polsce – jednak ich dokładna liczba w Polsce jest niemożliwa do wiarygodnego oszacowania.
 3. Dwie z trzech najliczniejszych wspólnot muzułmańskich w Polsce liczyły na koniec 2015 r. około 6 278 osób (wzięta pod uwagę średnia z lat 2014 i 2016 w przypadku Szyitów). Te same wspólnoty na koniec 2018 r. gromadziły z kolei 6 548 wyznawców. Liczba ich nie zmieniła się zatem drastycznie w tym przedziale czasu.

Biorąc pod uwagę brak wiarygodnych danych mogących w sposób definitywny zweryfikować wypowiedź Krzysztofa Bosaka, uznajemy ją za nieweryfikowalną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!