Czas czytania: około min.

Ilu katechetów jest opłacanych z budżetu państwa?

25.03.2020 godz. 13:36

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Na dzień publikacji analizy nie istnieje żadne publicznie dostępne i wiarygodne źródło informacji o liczbie nauczycieli religii oraz ich zarobkach. Najnowsze dane dostępne publicznie zawarte są w odpowiedzi na interpelację posła Marka Sowy i dotyczą lat 2017 oraz 2018, ale są to jedynie dane szacunkowe. Dane rzeczywiste i aktualne są udostępniane odpłatnie w formie raportu z systemu informacji oświatowej. Nie są one jednak dostępne publicznie. Z tego względu wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną.

Liczba katechetów 

23 marca 2019 roku interpelację w tej sprawie wniósł Marek Sowa – poseł Platformy Obywatelskiej. 15 kwietnia 2019 roku odpowiedzi na nią udzielił podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć. Dane dotyczą lat 2017-2018, nowsze dane nie są dostępne w żadnym publicznym źródle informacji. Z dokumentu wynika, że średnioroczna liczba nauczycieli religii (w etatach) w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej, w roku 2017 wynosiła 21,3 tys., natomiast w roku 2018 – 21,7 tys.

Ministerstwo wskazało, że szacunkowy koszt nauczania religii wyniósł:

  • 1 399 mln zł – w 2017 roku,

  • 1 482 mln zł – w 2018 roku.

Kwoty te zostały oszacowane na podstawie liczby etatów nauczycieli religii z Systemu Informacji Oświatowej i średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego (według art. 30 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, doskonaleniem zawodowym, dodatkiem wiejskim, Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. Warto podkreślić, że nauczyciele religii są wynagradzani na takich samych zasadach jak pozostali nauczyciele.

Jakie jest minimalne wynagrodzenie nauczycieli?

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólne warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy reguluje rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (art. 30 ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela).

Minimalne wynagrodzenie nauczycieli w poprzednich latach zmieniało się:

Gdzie dostępne są aktualne dane dotyczące systemu oświaty?

Dostęp do danych dotyczących m.in. liczby etatów oraz zarobków nauczycieli religii reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej (dalej ustawa o SIO). Zakres danych gromadzonych i przetwarzanych w systemie informacji oświatowej normuje art. 3 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2011 roku o dostępie do informacji publicznej zasady udostępniania danych z systemu informacji oświatowej reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej. W związku z tym uzyskanie tych danych w drodze bezpłatnego wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie jest możliwe.

Informacje z systemu informacji oświatowej udostępniane są odpłatnie w formie raportu (za wyjątkiem podmiotów wymienionych w art. 66 ww. ustawy o SIO). Wysokość opłaty uzależniona jest od stopnia skomplikowania raportu, czyli od:

1. Liczby tabel w bazie danych SIO wykorzystanych do stworzenia raportu:

  • do dwóch tabel (najniższy stopień skomplikowania) – 200 zł,

  • od trzech do czterech tabel (średni stopień skomplikowania) – 300 zł,

  • powyżej czterech tabel (najwyższy stopień skomplikowania) – 400 zł.

2. Liczby lat szkolnych:

  • 50 zł za każdy rok szkolny.

3. Liczby założeń (warunków/parametrów) do stworzenia raportu:

  • do dwóch – 100 zł,

  • od trzech do czterech – 150 zł,

  • powyżej czterech – 50 zł za każdy dodatkowy.

Wysokość opłaty za raport stanowi suma stawek wskazanych w punktach 1-3.

Podsumowanie

Na dzień publikacji analizy nie istnieje żadne publicznie dostępne i wiarygodne źródło informacji o liczbie nauczycieli religii oraz ich zarobkach. Najnowsze dane dostępne publicznie zawarte są w odpowiedzi na interpelację posła Marka Sowy i dotyczą lat 2017 oraz 2018, ale są to jedynie dane szacunkowe. Dane rzeczywiste i aktualne są udostępniane odpłatnie w formie raportu z systemu informacji oświatowej. Nie są one jednak dostępne publicznie. Z tego względu wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub