Jarosław Gowin o liczbie studentów w Polsce

26.01.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według najnowszego raportu GUSu na temat szkolnictwa wyższego, 30 listopada 2015 roku studentów szkół wyższych było w Polsce 1 405 133. Z tej liczby ponad 57% to kobiety. 65% studentów w Polsce studiuje w trybie stacjonarnym. Z tego samego raportu możemy się również dowiedzieć, że cudzoziemców studiujących w Polsce jest ponad 57 tys. Wypowiedź uznajemy za poprawną, ponieważ ponad 1,4 mln to liczba bez wątpienia “bliska” 1,5 mln. Warto zwrócić uwagę, że liczba studentów w Polsce spadła od listopada 2014 roku o ponad 64 tys.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.