Ilu Ukraińców pracuje w Polsce?

30.03.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych zbiorczych za 2016 rok dostępnych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ubiegłym roku obywatelom Ukrainy wydano 116 522 pozwoleń na pracę. Zarejestrowano także 1 262 845 oświadczeń pracodawcy o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca. Należy jednak podkreślić, że liczba oświadczeń nie oznacza liczby faktycznie zatrudnionych pracowników. Wynika to m.in. z faktu, iż dla części cudzoziemców zarejestrowano więcej niż jedno oświadczenie, odmowy udzielenia wizy niektórym cudzoziemcom czy też rezygnacji części cudzoziemców z przyjazdu do Polski.

Z kolei według raportu NBP „Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce”  w 2015 roku (za który zostały zebrane dane) do Polski przybyło  ok. 1 miiliona obywateli Ukrainy. Jednakże jak podkreślili twórcy raportu- jednocześnie na terenie Polski przebywało ok. pół miliona Ukraińców. Związane jest to z częstymi wyjazdami Ukraińców do ojczyzny.

Według omawianego raportu liczba legalnie pracujących w Polsce Ukraińców w 2015 roku wyniosła 813 tysięcy z czego:

  • 763 tysiące pracowało na podstawie oświadczenia pracodawcy o chęci zatrudnienia cudzoziemca, które nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy przez kolejne 12 miesięcy według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej;
  • 50 tysięcy na podstawie pozwolenia na pracę.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.