Strona główna Wypowiedzi Jak egzochłonna jest Polska?

Jak egzochłonna jest Polska?

Jak egzochłonna jest Polska?

Robert Cyglicki

Dla przykładu Polska gospodarka jest blisko dwukrotnie bardziej energochłonna niż średnia europejska. Na 100 jednostek tzw. energii pierwotnej efektywnie wykorzystujemy jedynie kilkanaście. Cała reszta rozpływa się na etapie przetwarzania energii, transportu i jej odbioru.

For example, Poland’s economy is almost twice much more energy intensive than the European average. At 100 units of so-called so. primary energy, we efficiently use only several. The remaining part dissipates at the stage of energy conversion, transportation and reception.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Według danych Eurostat za rok 2014 energochłonność gospodarki polskiej wyniosła 233,7 kg ekwiwalentu ropy/1000 Euro, podczas gdy średnia dla Unii Europejskiej była na poziomie 121,7 kg ekwiwalentu ropy/1000 Euro.

image

Oznacza to, że prawdziwa jest pierwsza część wypowiedzi Pana Cyglickiego, przyjmując margines błędu na poziomie 5%.

Pojęcie energii pierwotnej dotyczy energii zawartej w źródłach, w tym paliwach i nośnikach, niezbędnej do pokrycia zapotrzebowania na energię końcową, z uwzględnieniem sprawności całego łańcucha procesów pozyskania, konwersji i transportu do odbiorcy końcowego.

W celu dogłębnego wyjaśnienia różnic między energią pierwotną, końcową i użytkową posłużymy się cytatem z książki “Rewolucja Energetyczna: Ale po co?” autorstwa Marcina Popkiewicza: “Energia pierwotna to energia “na wejściu”, energia końcowa to energia docierająca do odbiorcy, a użytkowa to energia wykorzystana do wykonania użytecznej pracy. Przyjrzyjmy się temu na przykładach. Jeśli w elektrowni gazowej o sprawności 50% spalamy jedną tonę węgla o energii 20 GJ (energia pierwotna), to otrzymamy 10 GJ prądu, które trafi do sieci. Jeśli straty w sieci wyniosą kolejnych 10%, to do odbiorcy trafi 9 GJ energii (energia końcowa). Jeśli teraz prąd ten zostanie wykorzystany na przykład w silniku o sprawności 80%, to efektywnie wykorzystanych zostanie 7,2 GJ energii (energia użytkowa).”

Należy zatem przeanalizować łańcuch zmian energii od jej pozyskania w elektrowni, poprzez przesył energii elektrycznej, aż po wykorzystanie w życiu codziennym.

Zakładając 100 jednostek energii pierwotnej wytworzonej w polskiej elektrowni węglowej musimy w pierwszym kroku oszacować jej sprawność. Na podstawie Nowoczesne i sprawne elektrownie węglowe strategicznym wyzwaniem dla Polski w oparciu o poniższy wykres:

14518602_1293332727378417_1171390862_n

sprawność typowej polskiej elektrowni węglowej zakładamy na poziomie 36%. Oznacza to, że w procesie konwersji energii otrzymamy 36 jednostek energii prądu.

Kolejnym krokiem jest określenie strat energii występujących podczas jej przesyłu. Na podstawie opracowania graficznego dostępnego w Analiza statystyczna strat energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym w ostatnim piętnastoleciu.

14627934_1293332750711748_424495335_n

Poziom strat w sieci zakładamy na poziomie 6,5%. Oznacza to, że energia końcowa trafiająca do odbiorcy wyniesie 33,6 jednostek energii. Dalsze straty odnoszą się do zamiany energii końcowej w użytkową i zależą w dużej mierze od sposobu wykorzystania tejże energii, w przykładzie zaczerpniętym z książki “Rewolucja energetyczna: Ale po co?” autor jako przykład podał wykorzystania wygenerowanej energii elektrycznej w silniku o sprawności 80%, w naszym wypadku oznaczałoby to dalszy spadek wartości energii użytkowej do 26,8 jednostek energii. Oznacza to, że sprawność całego procesu wyniosłaby: 26,8%. Wyliczenia te są jednak mocno uśrednione.

Wypowiedź jest mocno uogólniona, Pan Cyglicki nie podaje konkretnych danych, stwierdzając, że efektywnie wykorzystujemy jedynie kilkanaście jednostek energii ze 100 początkowych. Jednak w powyższych wyliczeniach wykazaliśmy, że średnio wykorzystujemy kilkadziesiąt jednostek energii. Na podstawie przyjętej metodologii wypowiedź kwalifikujemy jako manipulację.

According to the data derived from Eurostat for 2014, the energy intensity of the Polish economy amounted to 233.7 kg of oil equivalent/1000 Euro, while an average for the European Union was 121.7 kg of oil equivalent/1000 Euro.

image

This means that the first part of the Mr Cyglicki’s statement is true, assuming an error margin of 5%.

The concept of primary energy refers to the energy contained in sources, including fuels and media, which is necessary to satisfy the demand for final energy, taking into account the efficiency of the entire chain of processes of obtaining, converting and transporting to a final consumer.

In order to thoroughly explain the differences between primary, final and usable energy, we will use a quote from the book „Energy Revolution: But why?” by Marcin Popkiewicz:   „Primary energy is the “input” energy, final energy is the energy that reaches the recipient, and usable energy is the energy used to perform useful work. Let’s look at a few examples. If in a gas-fired power plant with an efficiency of 50%, we burn one tonne of coal worth of 20 GJ of energy (PE), we get 10 GJ worth of electricity, which will go to network. If the network losses will amount to another 10%, then the recipient will receive 9 GJ of energy (final energy). Now, if the electric current will be used, for example, in a motor with an efficiency of 80%, only 7.2 GJ of energy is effectively used (usable energy).”

It is, therefore, necessary to examine the chain of energy changes from its acquisition at a power plant, through transmission of electricity, up to use in everyday life.

Assuming100 units of primary energy produced in the Polish coal-fired power plant, we first need to assess its efficiency. Based on Nowoczesne i sprawne elektrownie węglowe strategicznym wyzwaniem dla Polski [The modern and efficient coal-fired plants as a strategic challenge for Poland] according to the chart below:

14518602_1293332727378417_1171390862_n

efficiency of a typical Polish coal-fired power plant is assumed by us at 36%. This means, that in the process of energy conversion, we receive 36 units of electric current energy.

The next step is to determine the energy losses that occur during its transmission. Based on the graphic lay-out available in Analiza statystyczna strat energii elektrycznej w krajowym systetmie elektroenergetycznym w ostatnim piętnastoleciu. (Statistical analysis of the loss of electricity in the national power system over the last fifteen years).

14627934_1293332750711748_424495335_n

We assume the level of losses in the network at 6.5%. This means that the final energy channeled to recipients will be 33.6 units of energy. Further losses pertain to the conversion of final energy into usable energy and largely depend on the way the power is used, in the example taken from the book „Energy revolution: But why?” the author provided an example of using electric energy in a motor of 80% efficiency, in our case it would translate to further decline in the value of usable energy to 26.8 units of energy. This means that the efficiency of the process would be 26.8%. These calculations, however, are

decline in the value of usable energy to 26.8 units of energy. This means that the efficiency of the process would be: 26.8%. These calculations, however, are averaged.

The statement is highly generalized, Mr. Cyglicki does not provide specific data, stating that we efficiently use merely over a dozen units of energy out of initial 100. However, these calculations have shown that, on average, dozens units of energy are used. Based on the adopted methodology, we qualify the statement as manipulation.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!