Strona główna Wypowiedzi Jak wygląda kwestia emerytury wdowy po śmierci męża?

Jak wygląda kwestia emerytury wdowy po śmierci męża?

Jak wygląda kwestia emerytury wdowy po śmierci męża?

Robert Biedroń

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Nowa Lewica

Obecnie kobieta po śmierci męża musi zdecydować, czy zachować swoją emeryturę, czy zrezygnować z niej i skorzystać z renty rodzinnej – 85% emerytury męża.

 

Twitter, 18.02.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Twitter, 18.02.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Przekazaną przez Roberta Biedronia informację uznajemy za prawdziwą, ponieważ wdowa może pobierać swoją emeryturę lub rentę rodzinną w wysokości 85 procent emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, którą otrzymywałby mąż – o ile jest jedyną osobą uprawnioną do otrzymywania renty po mężu.

Wypowiedź

18 lutego br. Robert Biedroń opublikował wpis na Twitterze, w którym podał informację, że aktualnie w sytuacji śmierci męża, wdowa po nim może albo zdecydować się na pobieranie swojej emerytury, albo renty rodzinnej, a ta wynosi 85 procent emerytury otrzymywanej przez męża. Robert Biedroń stwierdził, że są to przepisy wymagające zmiany. Postulatem Lewicy jest ustanowienie tzw. renty wdowiej. Wdowa mogłaby wybrać korzystniejszą spośród dwóch opcji:

 • pobieranie swojej emerytury + 25 procent renty po mężu,
 • pobieranie renty po mężu + 25 procent swojej emerytury.

Przepisy dotyczące renty rodzinnej znajdują się w dziale III, rozdziale 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Kto jest uprawniony do jej pobierania?

Osobami uprawnionymi do pobierania renty rodzinnej są:
1) Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione:
a) do ukończenia 16 lat,
b) do ukończenia nauki w szkole (w tym wyższej), ale nie dłużej niż do ukończenia 25 lat,
c) bez względu na wiek, jeśli są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji.

2) Przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka – jeśli zostały przyjęte na wychowanie co najmniej na rok przed śmiercią opiekuna (wyjątkiem wypadek) oraz nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach lub nie mogą oni zapewnić im utrzymania albo zmarły opiekun był opiekunem ustanowionym sądownie:
a) do ukończenia 16 lat,
b) do ukończenia nauki w szkole (w tym wyższej), ale nie dłużej niż do ukończenia 25 lat,
c) bez względu na wiek, jeśli są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji.

3) Wdowa, jeśli:
a) w chwili śmierci małżonka miała co najmniej 50 lat lub była niezdolna do pracy (nabywa ona prawo do renty, także jeśli w ciągu 5 lat od śmierci męża osiągnie 50 lat lub stanie się niezdolny do pracy),
b) wychowuje co najmniej jedno dziecko, wnuka lub rodzeństwo uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku i nie osiągnęło ono 16 lat lub – jeśli się uczy – 18,
c) opiekuje się dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz samodzielnej egzystencji i uprawnionym do renty rodzinnej,

W przypadku niespełnienia żadnego z powyższych warunków wdowa ma prawo do pobierania renty:
a) przez jeden rok od śmierci męża,
b) na czas uczestniczenia w szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji zawodowych (limit 2 lata).

4) Rodzice (również ojczym, macocha i osoby przysposabiające), jeśli osoba zmarła miała wkład w ich utrzymanie

Wysokość renty

Wysokość renty uzależniona jest od liczby osób, które są uprawnione do jej pobierania. Wynosi ona:

 • jeśli uprawniona jest jedna osoba – 85 procent przysługującej zmarłemu emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • jeśli usprawnione są dwie osoby – 90 procent,
 • jeśli uprawnione są trzy lub więcej osób – 95 procent.

Kwota renty dzielona jest równo na wszystkich pobierających członków rodziny.

Emerytura i renta równocześnie?

Zgodnie z art. 95 ust. 1 wyżej wspomnianej ustawy – z pewnymi wyjątkami – nie można pobierać jednocześnie więcej niż jednego świadczenia (tj. wielu rent i emerytur). Osoba może wtedy wybrać, które świadczenie chce pobierać, albo domyślnie zostanie jej wypłacone świadczenie wyższe. Należy zaznaczyć, że przepis ten stosuje się do wszystkich osób, a nie wyłącznie wdów. 

Ponieważ Robert Biedroń prawidłowo przekazuje, że w sytuacji śmierci męża, wdowa może pobierać swoją emeryturę lub wybrać rentę rodzinną, a ta – jeśli wdowa jest jedyną uprawnioną osobą do jej pobierania – wynosi 85 procent emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy męża, treść wpisu oceniamy jako prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!