Jak wyglądają wyniki polskiej gospodarki w I kwartale 2019?

04.06.2019

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według opublikowanego przez GUS 31.05.2019 wstępnego szacunku Produkt Krajowy Brutto niewyrównany sezonowo w I kwartale 2019 r. był realnie wyższy o 4,7% rok do roku. Jest to 0,1 punktu procentowego więcej niż zakładał szybki szacunek GUS z 31.05.2019.

GUS we wstępnym szacunku podaje także tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe (czyli inwestycji) w I kwartale 2019 roku wyniosło 12,6%.

Według raportu GUS o wynikach finansowych przedsiębiorstw w I kwartale 2019 roku odnotowano wzrost nakładów inwestycyjnych o 21,7% w stosunku do I kwartału 2018 roku (kiedy miał miejsce wzrost o 6,6%) .

Mateusz Morawiecki w swoim tweecie sugeruje, że dane te budują „solidne podstawy dynamiki PKB w kolejnych kwartałach”. Jest to jednak jego opinia, nie spełniająca kryterium weryfikowalności i jako taka nie podlega ona naszej ocenie, ani też na nią nie wpływa. Ponieważ więc dane dotyczące wzrostu PKB i inwestycji przytoczone przez premiera są zgodne z informacjami udostępnionymi przez Główny Urząd Statystyczny, jego wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.