Czas czytania: około min.

Jakie podatki trzeba zapłacić przy zbiórce pieniędzy?

21.05.2020 godz. 13:01

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Wypowiedź Krzysztofa Kwiatkowskiego uznajemy za manipulację, ponieważ o podatku od spadków i darowizn mówi on w taki sposób, jakby należało go odprowadzać od wszystkich zbiórek bez wyjątku. Tymczasem opodatkowanie z tytułu darowizn dotyczy jedynie sytuacji, kiedy przekazana w ramach zbiórki kwota od jednego darczyńcy przekracza określoną wartość. W przypadku darczyńcy niespokrewnionego/niespowinowaconego z obdarowanym jest to równowartość niecałych 5 tys. zł. Natomiast jeśli zachodzi pokrewieństwo z darczyńcą, suma, do wysokości której nie trzeba odprowadzać podatku, jest jeszcze większa.

Prawdą jest natomiast, że od zakupionych w ramach zbiórki sprzętów osoba fizyczna musi odprowadzić podatek VAT. Zwolnieniu z niego podlegają tylko zarejestrowane organizacje pożytku publicznego.

Opodatkowanie darowizn

Jak czytamy w art. 888. par. 1. Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Chodzi zatem o takie świadczenia, w zamian za które darczyńca niczego nie żąda ani nie oczekuje, zarówno w chwili darowizny, jak i w przyszłości.

Zgodnie z art. 5. i 6. ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy rzeczy i praw majątkowych. Powstaje on z chwilą:

 • złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego,
 • spełnienia przyrzeczonego świadczenia (jeżeli nie zawierano wcześniej aktu notarialnego).

W myśl tych przepisów darowizny pieniężne co do zasady sprawiają, że obowiązek podatkowy powstaje w momencie przekazania (wręczenia, przelania) pieniędzy obdarowanemu. Jednak nie każda darowizna rodzi od razu obowiązek podatkowy. Wyżej wspomniana ustawa przewiduje trzy kwoty wolne w zależności od tego, z której grupy podatkowej wywodzi się obdarowany darowizną nabywca (art. 9. ust. 1.):

 • 9 637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,
 • 7 276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,
 • 4 902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Sumy te oznaczają „czystą wartość” własności rzeczy i praw majątkowych otrzymanych przez nabywcę od jednej osoby. W myśl art. 14, ust. 3. ustawy do poszczególnych grup podatkowych w podatku od spadków i darowizn zaliczamy:

 • do grupy I – małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki itd.), wstępnych (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów,
 • do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych,
 • do grupy III – innych nabywców.

Podatek oblicza się od wartości darowizny ponad kwotę wolną od podatku, według skali podanej w art. 15.1. ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Należy jednak pamiętać, że jeżeli jeden darczyńca obdarował tę samą osobę wielokrotnie, to licząc kwotę wolną, obdarowany ma obowiązek dodać wartość wszystkich darowizn od tego darczyńcy, które otrzymał w okresie pięciu lat poprzedzających rok, w którym miała miejsce ostatnia darowizna.

Podatek VAT od zakupionych sprzętów

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług od podatku zwalnia się dostawę towarów nabytych przez organizacje pożytku publicznego w formie darowizn rzeczowych pochodzących ze zbiórek publicznych lub nabytych za środki pieniężne pozyskane ze zbiórek. Aby to nastąpiło, muszą być jednak spełnione trzy warunki:

 • organizacja pożytku publicznego nie narusza warunków lub zasad działania określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • środki pieniężne uzyskane z dostawy towarów zostaną przeznaczone w całości na cele określone w pozwoleniu na przeprowadzenie przez tę organizację pożytku publicznego zbiórki publicznej, uzyskanym zgodnie z przepisami o zbiórkach publicznych,
 • nabycie towaru nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji.

Przepisy te nie dotyczą jednak osób fizycznych, które, będąc organizatorami publicznych zbiórek, zobowiązane są odprowadzić podatek VAT od zakupionych towarów. W okresie od 1 stycznia 2011 roku podstawowa stawka podatku VAT wynosi 23 proc., a obniżona – 8 proc. Jednak zgodnie z uchwaloną 22 listopada 2018 roku przez Sejm ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, stawki te powrócą do poziomu obowiązującego przed 2011 rokiem, czyli 22 proc. i 7 proc., gdy wymienione w tej ustawie wskaźniki uzyskają określony poziom.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, dla towarów związanych z opieką zdrowotną obowiązuje obniżona stawka VAT na poziomie 8 proc. Załącznik nr 3 zalicza do tej grupy takie produkty, jak:

 • wyroby lecznicze, w tym narzędzia, przyrządy, urządzenia, oprogramowanie, materiały lub inne artykuły, stosowane samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez ich wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych,
 • produkty lecznicze,
 • środki odkażające.

Podsumowanie

Wbrew temu, co mówi Krzysztof Kwiatkowski, nie każda darowizna musi być opodatkowana. Osoby przyjmujące w trakcie zbiórek internetowych darowizny od całkiem obcych osób, czyli tych zaliczanych do III grupy podatkowej, nie muszą płacić podatku, jeżeli żaden z darczyńców nie wpłacił (jednorazowo lub wielorazowo w ciągu pięciu lat poprzedzających ostatnią darowiznę) więcej niż 4 902 zł. Jeśli zachodzi pokrewieństwo między darczyńcą a nabywcą, suma, do wysokości której nie trzeba odprowadzać podatku, jest jeszcze większa i wynosi 9 637 zł lub 7 276 zł. Należy pamiętać, że wpłaty tych sum muszą pochodzić od pojedynczych osób. Z tego powodu słowa Krzysztofa Kwiatkowskiego uznajemy za manipulację.

Jeśli chodzi o ostatnie zdanie wypowiedzi byłego ministra sprawiedliwości, jest ono prawdziwe. Osoba fizyczna ma obowiązek odprowadzić podatek od zakupionych sprzętów. Zwolnienie od podatku towarów nabytych w wyniku zbiórek jest możliwe tylko dla organizacji pożytku publicznego.

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.