Ludwik Dorn o europejskich regulacjach ws. in vitro

20.04.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W senackim opracowaniu dotyczącym zapłodnienia pozaustrojowego  z 2009 roku (str 23) w punkcie dotyczącym Niemiec czytamy:

 

Wszystkie zapłodnione komórki jajowe muszą zostać przeniesione do organizmu kobiety. Zwykle są to 2, maksymalnie 3 embriony.

 

W szwajcarskiej ustawie o prokreacji (Art 17) możemy znaleźć taki zapis:

 

The number of impregnated ova developed into embryos outside the woman’s

body must not be greater than is required to establish a pregnancy within one cycle; the maximum number shall be three.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.