Strona główna Wypowiedzi Mateusz Morawiecki o obniżce podatku dla firm

Mateusz Morawiecki o obniżce podatku dla firm

Mateusz Morawiecki o obniżce podatku dla firm

Mateusz Morawiecki

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Obniżyliśmy podatki dla małych i średnich firm.

Posiedzenie Sejmu, 12.12.2018

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 12.12.2018

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw stawka podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw została obniżona do poziomu 9%. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 19 listopada 2018 r. i wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. Wypowiedź zaliczamy zatem jako prawdę.

Nowa stawka CIT będzie dotyczyć podatników, których przychody w danym roku nie przekraczają kwoty 1,2 mln euro wyrażonej w zł. Zgodnie z art. 2 pkt 9 nowelizacji, art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych otrzymuje brzmienie:

„9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych – w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł”.

Nowelizacja wprowadza też przepis (poprzez dodanie pkt 5 w art. 19 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) zgodnie z którym obniżonej stawki CIT nie będzie się stosowało do:

 • Spółki dzielonej
 • podatnika, który wniósł tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:
  • uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14 ustawy, lub
  • składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników – w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Obniżonej stawki CIT nie będzie mógł zastosować (jak jest do tej pory) podatnik, który w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, w przypadku gdy został utworzony:

 • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę,
 • w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną
 • przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1.000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14
 • przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników.

Wynika to z zapisu art. 19 ust. 1a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych , a nowelizacja nie przewiduje w tej kwestii żadnych zmian.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!