Michał Kamiński u Moniki Olejnik o finansowaniu kampanii wyborczych

20.04.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Regulacje dotyczące finansowania kampanii wyborczych znajdują się w Kodeksie Wyborczym obowiązującym od 2011 rok oraz  w ustawie o partiach politycznych. W rozdziale 15 zatytułowanym ‘’ Finansowanie kampanii wyborczej’’ obowiązują następujące zasady:

Art.129

§ 1. Komitet wyborczy może pozyskiwać i wydatkować środki jedynie na cele związane z wyborami.

Art. 132.

§ 1. Środki finansowe komitetu wyborczego partii politycznej mogą pochodzić wy-łącznie z funduszu wyborczego tej partii, tworzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924).

§ 4. Środki finansowe komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z funduszy wyborczych partii politycznych oraz z kredytów bankowych zaciąganych na cele związane z wyborami.

Wedle rozdziale 4 ‘’Finanse i finansowanie partii politycznych’’ ustawy o partiach politycznych, finansowanie partii politycznych jest jawne (Art.23a).

 

W art.24 ust.4 ustawodawca wymienia skąd partia polityczna może pozyskiwać dochody:

‘’ 1) z oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach;

2) z obrotu obligacjami Skarbu Państwa i bonami skarbowymi Skarbu Państwa;

3) ze zbycia należących do niej składników majątkowych;’’

 

Art. 25 dopuszcza również możliwość;

1. Partii politycznej mogą być przekazywane środki finansowe jedynie przez obywateli polskich mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem przepisów art. 24 ust. 4 i 7, art. 28 ust. 1 oraz przepisów ustaw dotyczących wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w zakresie dotacji podmiotowej.

OSOBA FIZYCZNA – jest definiowana przez Kodeks Cywilny, jako każdy człowiek od chwili urodzenia, któremu przysługuje zdolność prawna, której pełnie nabywa z uzyskaniem pełnoletności.

 

OSOBA PRAWNA – podmiot prawa cywilnego, który nabył zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, pełna regulacja osobowości prawnej znajduje się w działe II Kodeksu Cywilnego.

 

Kampania wyborcza trwa od dnia zarządzenia wyborów do 24 godziny przed dniem odbycia się tych wyborów, kiedy to zabroniona jest agitacja, czyli ’’(…) publiczne nakłanianie lub zachęcanie, do głosowania w określony sposób lub do głosowania na kandydata określonego komitetu wyborczego.’’ [roz. 12, art.105 ust. 1]

 

Komitety wyborcze zobowiązane są do sporządzenia sprawozdania finansowego za pośrednictwem wyznaczonego przez siebie pełnomocnika;

‘’Art. 142. § 1. Pełnomocnik finansowy, w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów, przedkłada organowi wyborczemu, któremu komitet wyborczy złożył zawiadomienie o utworzeniu komitetu, sprawozdanie o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu, w tym o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania, zwane dalej „sprawozdaniem finansowym”.

Zgodnie z art. 109 ust. 2: ‘’Materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie komitetu wyborczego, od którego pochodzą.’’

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.