Strona główna Wypowiedzi O ile wzrosły wynagrodzenia nauczycieli w ciągu ostatnich dwóch lat?

O ile wzrosły wynagrodzenia nauczycieli w ciągu ostatnich dwóch lat?

O ile wzrosły wynagrodzenia nauczycieli w ciągu ostatnich dwóch lat?

Dariusz Piontkowski

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Proszę pamiętać, że w ostatnim czasie (w ostatnich dwóch latach – przyp. Demagog) wzrost wynagrodzeń nauczycieli to 20 niemal 8 procent.

Poranna rozmowa w RMF FM, 31.08.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Poranna rozmowa w RMF FM, 31.08.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

1 września weszło w życie nowe rozporządzenie ministra edukacji narodowej zwiększające minimalne stawki wynagrodzeń nauczycieli. W stosunku do kwot obowiązujących w 2018 roku wzrost ten wynosi łącznie 27,3 proc. W związku z tym wypowiedź Dariusza Piontkowskiego oceniamy jako prawdę. 

Wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 2018 roku

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od marca 2018 roku minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli kształtowały się następująco:

O ile wzrosły wynagrodzenia nauczycieli w ciągu ostatnich dwóch lat?

Źródło: MEN

Na początku sierpnia resort zapewnił, że od początku nowego roku szkolnego zaczną obowiązywać wyższe pensje. W tym samym czasie wpłynął projekt rozporządzenia w tej sprawie. Jak czytamy na stronie ministerstwa, nauczyciele wypłatę podwyżki mają otrzymać do 30 września, z wyrównaniem od 1 września 2020 roku.

Ile wyniosą wzrosty wynagrodzeń?

Wprowadzone w nowym rozporządzeniu minimalne stawki wynagrodzeń nauczycieli są następujące:

O ile wzrosły wynagrodzenia nauczycieli w ciągu ostatnich dwóch lat?

Źródło: MEN

Po zsumowaniu wszystkich tych kwot okazuje się, że wzrost wynagrodzeń w stosunku do stanu z połowy 2018 roku wyniósł łącznie 27,3 proc. W podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego wynagrodzenia zwiększyły się o:

 • dla tytułu zawodowego magistra z  przygotowaniem pedagogicznym:
  • nauczyciel stażysta – 22 proc.,
  • nauczyciel kontraktowy – 22 proc.,
  • nauczyciel mianowany – 22 proc.,
  • nauczyciel dyplomowany – 22 proc.;
 • dla tytułu zawodowego magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytułu zawodowego licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym:
  • nauczyciel stażysta – 32 proc.,
  • nauczyciel kontraktowy – 29 proc.,
  • nauczyciel mianowany – 22 proc.,
  • nauczyciel dyplomowany – 22 proc.;
 • dla tytułu zawodowego licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie:
  • nauczyciel stażysta – 49 proc.,
  • nauczyciel kontraktowy – 47 proc.,
  • nauczyciel mianowany – 32 proc.,
  • nauczyciel dyplomowany – 22 proc.

Jak widzimy, w większości przypadków przewidziany wzrost wynagrodzenia jest niższy niż przytoczone przywołane przez ministra 28 proc. 

Średnie wynagrodzenie wynosi obecnie: dla nauczyciela stażysty 3 537,80 zł, nauczyciela kontraktowego 3 926,96 zł, nauczyciela mianowanego 5 094,43 zł, nauczyciela dyplomowanego 6 509,55 zł. 

Co składa się na wynagrodzenie nauczyciela?

Zgodnie z zapisem Karty Nauczyciela na wynagrodzenie nauczycieli składają się (art. 30 ust. 1):

 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • dodatek za wysługę lat,
 • dodatek motywacyjny,
 • dodatek funkcyjny,
 • dodatek za warunki pracy,
 • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
 • nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych.

Uszczegółowienie tych zapisów znajduje się w aktualizowanym regularnie rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Oprócz wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli znajdziemy tam również:

 • sposób obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową,
 • wykaz stanowisk oraz sprawowanych funkcji uprawniających do dodatku funkcyjnego i ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku funkcyjnego,
 • sposób ustalania wysokości wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy.

Wysokość dodatkowych składników wynagrodzenia uzależniona jest od wysokości płacy zasadniczej nauczyciela, stąd każdy wzrost stawek minimalnych wynagrodzenia zasadniczego pociąga za sobą podwyżki dodatków. Szczegółowe warunki i wysokość tych dodatków określa organ prowadzący szkołę (jednostka samorządu terytorialnego) w regulaminie wynagradzania. Warunkiem obowiązywania regulaminu jest jego ogłoszenie w wojewódzkim dzienniku urzędowym (dniem ogłoszenia jest dzień wydania dziennika). Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wynagrodzenie, a tym samym wyrównanie wynagrodzenia nauczycieli, zależy od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru godzin zajęć obowiązkowych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!