Pomoc finansowa dla Ukrainy

26.04.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z ustaleniami Komisji Europejskiej pomoc dla Ukrainy przewidziana na lata 2014-2020 wyniesie w sumie ponad 11 mld euro. Planuje się przekazać 1,6 mld euro w formie pożyczek stanowiących pomoc makrofinansową oraz pomocowy pakiet dotacji w wysokości 1,4 mld euro. W pakiecie pomocowym przewidziane są również  pożyczki do 8 mld euro z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

 

Rosja w trakcie negocjacji prowadzonych 17.12.2013r. zadeklarowała pomoc Ukrainie. Jak podaje PAP po rozmowach prowadzonych między Władimirem Putinem a Wiktorem Janukowyczem został zaproponowany zakup ukraińskich  obligacji  rządowych za 15 mld dol. jako forma kredytu dla Ukrainy.

 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje wsparcie finansowe dla Ukrainy, które w perspektywie najbliższych dwóch  lat ma wynosić 27 mld dolarów przy współpracy społeczności międzynarodowej, z tego od 14-18 mld  będzie pochodzić bezpośrednio z MFW.

 

Stany Zjednoczone w ramach wsparcia dla Ukrainy ogłosiły pakiet pomocy o łącznej wartości 50 mln dolarów, zwiększenie tej kwoty jest jednak prawdopodobne.

 

Źródło

Szacunkowe kwoty / przedziały kwotowe (mln euro)

I KOMISJA EUROPEJSKA (lata 2014-2020)

I.1 Ogólna pomoc rozwojowa (dotacje)

1 565

Dwustronna pula środków, w tym:

– Roczny program działań (RPD) w 2014 r.

140-200

– RPD (w ujęciu średnim) – w latach 2015-2020

780

– Program kompleksowy („więcej za więcej”) 2015-2020

240-300

Sąsiedzki fundusz inwestycyjny

200-250

Instrument na rzecz stabilności i pokoju

20

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

15

I.2 Pomoc makrofinansowa (pożyczki)

1 610

II EUROPEJSKIE INSTYTUCJE FINANSOWE

EBI

do 3 000

EBOR

5 000

SUMA CAŁKOWITA

11 175

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.