Czy w krajach muzułmańskich funkcjonuje konwencja antyprzemocowa?

16.03.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet jest Konwencją Rady Europy z 11.05.2016 roku podpisaną w Istambule.

Została podpisana przez 36 państw przez członków Rady Europy oraz państwa poza członkowskie m.in: Kanadę, Watykan, USA, Japonię oraz Meksyk. Turcja ratyfikowała konwencję 14.03.2012 roku,a została ogłoszona 1.08.2014 roku. Albania ratyfikowała Konwencję 4.02.2013 roku, a została ogłoszona 1.08.2014 roku.

Konwencja podzielona jest na XII rozdziałów. Każdy z nich stanowi  o innym aspekcie zapobiegania, zwalczania oraz karania za przemoc wobec kobiet. Potępia wszelkie formy przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, a jednym z jej celów jest stworzenie Europy wolnej od przemocy wobec kobiet. Za jeden z priorytetów stawia sobie skoordynowaną współpracę międzynarodową w celu zwalczania przemocy, wsparcie i pomoc organizacjom, instytucjom, które zajmują się zapobieganiem i zwalczaniem przemocy, a także pomagają kobietom, które padły ofiarami przemocy.Stanowi również o mechanizmach monitorujących nie tylko skalę przemocy, ale również efekty wdrażania postanowień Konwencji. Sygnatariuszami konwencji jest 36 państw.

Turcja liczy ponad 67 milionów ludzi. Oficjalne dane wskazują, że 99% społeczeństwa to muzułmanie, odłamu Sunnickiego. W Albanii odsetek muzułmanów wynosi 57% całej populacji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.