Ile wynosi bezrobocie wśród młodych w krajach Unii?

08.05.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych Eurostatu, w 2016 r. bezrobocie we Francji wśród osób między 15, a 24 rokiem życia, wynosiło 24,6%, a więc niemal dokładnie 1/4 ogółu młodych. Poziom ten utrzymuje się od 2009 r.: wtedy to bowiem nastąpił skok bezrobocia o 4,6 p.p. z poziomu 19% w 2008 r. do wartości 23,6%.

Dla porównania, ten sam wskaźnik w Hiszpanii w 2016 r. wyniósł aż 44,4%, w Polsce 17,7%, w Wielkiej Brytanii 13%, a we Włoszech 37,8%. Spośród krajów unijnych największe bezrobocie wśród osób młodych zanotowano w Grecji, gdzie blisko połowa z nich (47,3%) nie mogła znaleźć pracy. Z kolei w Niemczech jedynie 7% ludzi przed 25 rokiem życia nie miało pracy – najmniej w całej UE.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.