Jak wypada Polska w indeksie szklanego sufitu?

05.10.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

8 marca 2017 roku, w Międzynarodowy Dzień Kobiet, The Economist opublikował już po raz piąty raport dotyczący ogólnej sytuacji kobiet na rynku pracy. Wśród czynników składających się na ostateczny wynik, badano kwestie dostępu do rynku pracy i wyższej edukacji, wynagrodzeń, równego traktowania w miejscu pracy, kosztów utrzymania dzieci i praw macierzyńskich. Badanie nosi nazwę „indeksu szklanego sufitu”, od socjologicznego terminu „szklany sufit”, oznaczającego niewidzialne lub niezauważalne dla większości bariery, które napotyka określona grupa społeczna (kobiety, mniejszości seksualne itp.) na drodze awansu społecznego i zawodowego.

Polska w rankingu tym zajęła piąte miejsce, ustępując liderowi Islandii, a także Szwecji, Norwegii i Finlandii. Dania uplasowała się na miejscu siódmym, natomiast Niemcy na dziewiętnastym.

 

 

Share The Facts
Beata Kempa
szefowa Kancelarii Premiera

 

Indeks szklanego sufitu, okazuje się, że Polki są postrzegane według tego indeksu, tworzonego przez „The Economist”, jako te, którym się pracuje zdecydowanie i żyje się zdecydowanie lepiej niż nawet Niemkom, czy Dunkom.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.