Janusz Piechociński o liczbie zgonów w 2018 roku

12.02.2019

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, w 2018 zmarło w Polsce 414 tysięcy osób, co jest najwyższym wynikiem po drugiej wojnie światowej.

Liczba zgonów od 1946 roku jest publikowana w Rocznikach Demograficznych publikowanych przez GUS (ostatni opublikowany jest z danymi do 2017 roku).

Według danych tam zawartych, drugim, po 2018, rokiem z najwyższą liczbą zgonów był rok 1991 kiedy to zmarło 405,7 tysięcy ludzi. Najmniej osób, bo 224,2 tys. zmarło w roku 1960.

Wypowiedź uznajemy za prawdziwą, ponieważ według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, w 2018 roku zmarło 414 tysięcy osób, czyli najwięcej od końca drugiej wojny światowej.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.