Krzysztof Bosak o organizacji Marszu Niepodległości

21.11.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zasady organizowania zgromadzeń publicznych są zawarte w Ustawie Prawo o zgromadzeniach.

Zgodnie z art. 26a Ustawy, zgromadzenie cykliczne to zgromadzenie organizowane przez ten sam podmiot, odbywające się co najmniej cztery razy w roku, lub najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych. Decyzję o przyznaniu zgromadzeniu statusu cyklicznego podejmuje wojewoda. Warunkami przyznania takiego statusu, oprócz cykliczności, jest organizowanie analogicznego wydarzenia przez ostatnie 3 lata.

Zgodnie z informacjami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na temat zarejestrowanych zgromadzeń cyklicznych, zgromadzenie mające na celu “uczczenie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i wyrażenia dumy narodowej” jest zarejestrowane jako cykliczne od 2017 do 2020 roku każdego 11 listopada. Wniosek o zgodę na cykliczną organizację Marszu Niepodległości zgłosiło Stowarzyszenie Marsz Niepodległości.

 

 

Share The Facts
Krzysztof Bosak
Wiceprzewodniczący Ruchu Narodowego

 

Marsz Niepodległości jest zgłoszony przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości jako zgromadzenie cykliczne do roku 2020 włącznie.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.