Krzysztof Bosak o organizacji Marszu Niepodległości

13 listopada na swoim profilu na Twitterze Krzysztof Bosak poruszył kwestię nadania Marszowi Niepodległości statusu zgromadzenia cyklicznego oraz zasad organizowania zgromadzeń publicznych w Polsce.

 

Sprawdzone wypowiedzi

Krzysztof Bosak

Marsz Niepodległości jest zgłoszony przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości jako zgromadzenie cykliczne do roku 2020 włącznie.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zasady organizowania zgromadzeń publicznych są zawarte w Ustawie Prawo o zgromadzeniach.

Zgodnie z art. 26a Ustawy, zgromadzenie cykliczne to zgromadzenie organizowane przez ten sam podmiot, odbywające się co najmniej cztery razy w roku, lub najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych. Decyzję o przyznaniu zgromadzeniu statusu cyklicznego podejmuje wojewoda. Warunkami przyznania takiego statusu, oprócz cykliczności, jest organizowanie analogicznego wydarzenia przez ostatnie 3 lata.

Zgodnie z informacjami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na temat zarejestrowanych zgromadzeń cyklicznych, zgromadzenie mające na celu “uczczenie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i wyrażenia dumy narodowej” jest zarejestrowane jako cykliczne od 2017 do 2020 roku każdego 11 listopada. Wniosek o zgodę na cykliczną organizację Marszu Niepodległości zgłosiło Stowarzyszenie Marsz Niepodległości.

Share The Facts
Krzysztof Bosak
Wiceprzewodniczący Ruchu Narodowego


Marsz Niepodległości jest zgłoszony przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości jako zgromadzenie cykliczne do roku 2020 włącznie.

Krzysztof Bosak

Uzyskiwanie zgody na manifestację w Polsce nie jest niezbędne.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z artykułem 7. Ustawy Prawo o zgromadzeniach organizator zgromadzenia jedynie zawiadamia gminę o zamiarze zorganizowania zgromadzenia. Informacja od organizatora nie może wpłynąć do gminy wcześniej niż 30 dni, ani później niż 6 dni przez planowanym zgromadzeniem.

Zawiadomienie może być przekazane gminie faksem, ustnie lub drogą elektroniczną.

W przypadku zgromadzeń spontanicznych nie jest możliwe przekazanie gminie zawiadomienia od organizatora, gdyż zgodnie z art. 3. Ustawy, zgromadzenie cykliczne to:

Zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

Wyjątek stanowią zgromadzenia cykliczne: w ich przypadku, za art. 26a Ustawy, organizator musi złożyć wniosek do wojewody o wydanie zgody na organizację takiego cyklicznego wydarzenia.

Share The Facts
Krzysztof Bosak
Wiceprzewodniczący Ruchu Narodowego


Uzyskiwanie zgody na manifestację w Polsce nie jest niezbędne

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >