Michał Szczerba o dystrybucji środków unijnych przez samorządy

30 lipca 2018 poseł Michał Szczerba był gościem audycji W samo południe, prowadzonej przez Henryka Szrubarza. Poseł Platformy Obywatelskiej powiedział, że to dzięki decyzjom jego partii dysponentami środków unijnych są w znacznej mierze samorządy.

Sprawdzone wypowiedzi

Michał Szczerba

To dzięki decyzjom Platformy Obywatelskiej 40% środków europejskich jest dystrybuowanych przez samorządy wojewódzkie.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Przyjmujemy, że kiedy poseł Szczerba mówi o „decyzjach Platformy Obywatelskiej”, mówi o okresie, w którym jego partia była u władzy i ma na myśli kluczowe decyzje polityczne podejmowane przez rządy Donalda Tuska i Ewy Kopacz.

W kwestii dystrybucji środków unijnych kluczowym dokumentem jest Umowa Partnerstwa na lata 2014-2020. Określa ona strategię interwencji funduszy europejskich w ramach trzech polityk unijnych: polityki spójności, wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa. Instrumentami realizacji umowy są krajowe i regionalne programy operacyjne

To właśnie regionalne programy operacyjne (RPO) są dystrybuowane przez samorządy wojewódzkie. Zgodnie z artykułem 18 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (2006), RPO opracowuje zarząd województwa we współpracy z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego. Z kolei zgodnie z artykułem 9 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (2014), w przypadku regionalnych programów operacyjnych, instytucją zarządzającą jest zarząd województwa.

W czerwcu 2013 roku ówczesna minister rozwoju regionalnego (a później minister infrastruktury i rozwoju) Elżbieta Bieńkowska zaprezentowała projekt Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020, w tym m.in. propozycję podziału środków unijnych na programy krajowe i regionalne. 8 stycznia 2014 roku Rada Ministrów przyjęła projekt Umowy. W maju 2014 roku Umowę podpisała Komisja Europejska. Warto wspomnieć, że obecna wersja Umowy Partnerstwa została zatwierdzona przez Komisję Europejską 23 października 2017 roku, jednak nie różni się od poprzedniej w zakresie wysokości i alokacji przyznanych środków.

Zgodnie z przyjętym rozkładem zobowiązań unijnych (str. 158, tabela 7) w ramach Umowy Partnerstwa, w latach 2014-2020 na RPO mają zostać przeznaczone środki w wysokości 31 276 897 550 euro. Są to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ok. 22,5 mld euro) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (ok. 8,7 mld euro). Łącznie, w ramach wszystkich programów, Unia Europejska zobowiązała się przekazać 86 095 237 607 euro. Oznacza to, że na RPO przewidziane jest ok. 36% środków.

Zgodnie z deklarowanym w umowie zwiększaniem decentralizacji, w umowie na lata 2014-2020 przeznaczono większą część środków unijnych na RPO, niż w poprzednio obowiązującej Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. Wtedy na RPO przeznaczono (str. 121, tabela 11) około 25% funduszy.

Należy zauważyć, że ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zgodnie z którą samorząd wojewódzki ma szerokie kompetencje w opracowywaniu RPO, została przyjęta przez Sejm w 2006 roku, a więc jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości. To czy środki unijne trafią do programów krajowych czy regionalnych definiuje jednak Umowa Partnerstwa, której obecny kształt jest identyczny z Umową wynegocjowaną w 2014 roku przez rząd Platformy Obywatelskiej. Dystrybuowane przez samorządy wojewódzkie RPO w istocie stanowią niemal 40% płynących do Polski Funduszy Europejskich. Wypowiedź posła Szczerby uznajemy zatem za prawdziwą.

Share The Facts
Michał Szczerba
Poseł PO


To dzięki decyzjom Platformy Obywatelskiej 40% środków europejskich jest dystrybuowanych przez samorządy wojewódzkie.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >