Strona główna Analizy Co zmieniło się po wprowadzeniu RODO?

Co zmieniło się po wprowadzeniu RODO?

Co zmieniło się po wprowadzeniu RODO?

Marek Zagórski był gościem Sygnałów Dnia PR1 25 maja 2018 r. Minister Cyfryzacji wypowiadał się na temat Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które jest stosowane od 25 maja 2018 r.

[po wprowadzeniu RODO] mamy trochę więcej praw. Po pierwsze możemy zażądać informacji o tym, jakie dane są zgromadzone na nasz temat, możemy poprosić o ich skorygowanie, możemy prosić o ich usunięcie, taki podstawowy zakres danych.

– powiedział Minister Cyfryzacji.

Jaka jest prawda?

W związku z poruszeniem przez ministra w wypowiedzi tematyki, która jest istotna w kontekście debaty publicznej, bazując na niej postanowiliśmy przeanalizować zmiany wprowadzone w RODO i pozostawić wypowiedź do oceny naszym czytelnikom.

RODO tym się różni od dyrektywy 95/46/WE, że nie będzie implementowane – przepisów RODO nie będzie trzeba przyjąć w polskiej ustawie, jak to się dzieje w przypadku dyrektyw. RODO bezpośrednio obowiązuje, jest bezpośrednio stosowane i bezpośrednio skuteczne. To oznacza, że – z bardzo niewielkimi wyjątkami – całe prawo ochrony danych osobowych znajdziemy bezpośrednio w tekście RODO. Ten tekst można znaleźć w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L z 2016 r. nr 119, str. 1. RODO zastąpiło ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Rozporządzenie nie wylicza w sposób bezpośredni podlegających mu jednostek. Taki zapis znajduje się tylko w odniesieniu do podmiotów wyłączonych z zapisów dokumentu. Dlatego można założyć, że rozporządzenie dotyczy wszystkich przypadków przetwarzania danych osobowych w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany. Do wyjątków należą wyłącznie działalności nieobjęte zakresem prawa Unii (np. kwestie bezpieczeństwa narodowego), przez osoby fizyczne w zakresie czysto osobistym, organy ścigania, sądy, instytucje unijne czy też dyplomatyczne. Wyłączenia opisane są w art. 2 rozporządzenia.

RODO stosuje się do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzaniem danych osobowych są jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak:

  • zbieranie danych,
  • przechowywanie danych,
  • usuwanie danych,
  • opracowywanie danych,
  • udostępnianie danych.

Reforma prawa ochrony danych osobowych związana z rozpoczęciem stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) ma oczywiście fundamentalne znaczenie i wprowadza szereg nowych praw osoby, której dane dotyczą. Jednakże wspomniane przez ministra prawa, tj. prawo do uzyskania informacji o tym, jakie dane są zgromadzone na nasz temat, do skorygowania naszych danych oraz prawa do usunięcia danych przysługiwały już na gruncie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883) i zostały określone w art. 32 ust. 1 pkt. 1 – 6 ustawy. Nie są więc całkowitą nowością legislacyjną.

W tym ostatnim zakresie, tj. prawa do usunięcia danych, które na gruncie rozporządzenia bywa nazywane również „prawem do bycia zapomnianym”, doszło do rozszerzenia katalogu okoliczności, w których z takiego prawa można skorzystać. Oprócz konieczności usunięcia danych zbędnych do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

  1. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  2. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  3. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  4. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
  5. dane osobowe zostały zebrane i przetwarzane na podstawie zgody osoby poniżej 16 roku życia w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Niewątpliwie jako nowe uprawnienia należy postrzegać prawo do uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu (art. 15 ust. 3 rozporządzenia), prawo do otrzymania danych dostarczonych administratorowi i ich przenoszenia (art. 20 ust. 1 i 2 rozporządzenia), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania dla potrzeb takiego marketingu, niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania danych (art. 21 ust. 2 rozporządzenia), czy prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 ust. 1 rozporządzenia). Nowością jest również możliwość wystąpienia na drogę postępowania cywilnego z prawem do żądania uzyskania od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowania za poniesioną szkodę majątkową lub zadośćuczynienia za poniesioną szkodę niemajątkową w wyniku naruszenia przez te podmioty przepisów rozporządzenia (art. 82 ust. 1 rozporządzenia).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy