Strona główna Obietnice wyborcze Audyt rządów PO-PSL

Audyt rządów PO-PSL

Audyt rządów PO-PSL

Jarosław Kaczyński

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

My tego rodzaju przedsięwzięcie przeprowadzimy. To będzie w stosunkowo nieodległym czasie. Pokażemy, jak to naprawdę wyglądało.

TVN24, 11 września 2014

Zrealizowana

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną, jeśli została całkowicie wykonana w założonym okresie na to przeznaczonym, np. w trakcie kadencji partii rządzącej. 

Sprawdź metodologię

TVN24, 11 września 2014

Zrealizowana

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną, jeśli została całkowicie wykonana w założonym okresie na to przeznaczonym, np. w trakcie kadencji partii rządzącej. 

Sprawdź metodologię

Obietnica przeprowadzenia audytu rządów PO-PSL padła z ust prezesa Prawa i Sprawiedliwości w wywiadzie udzielonym TVN24 we wrześniu 2014 r. Jarosław Kaczyński wysunął w swojej wypowiedzi szereg zarzutów pod adresem Donalda Tuska i zapowiedział, że jego partia podsumuje 7 lat rządów PO-PSL przeprowadzając audyt. Obietnica ta pojawiła się także podczas exposé Beaty Szydło.

Wyniki audytu rządów PO-PSL zostały ogłoszone 11 maja 2016 r. w trakcie 18. posiedzenia Sejmu. Rada Ministrów przedstawiła wówczas ,,Raport o stanie spraw publicznych i instytucji państwo- wych na dzień zakończenia rządów koalicji PO-PSL’’, a ówczesna premier oraz poszczególni ministrowie przedstawili na mównicy szereg zarzutów.

Przedstawianie wniosków z audytu rozpoczęło się od wystąpienia premier Beaty Szydło, która zarzuciła poprzedniemu rządowi marnotrawienie pieniędzy, popełnianie zaniechań oraz koncentrowanie się wyłącznie na własnych interesach. Podkreśliła, że według szacunków PiS Polacy stracili na rządach Platformy ok. 340 mld zł, dodając, że takie pieniądze można było przeznaczyć na program 500+ oraz wybudowanie 5 000 przedszkoli, 250 szpitali i 1500 km autostrad. W dalszej kolejności zarzuty wobec rządu PO-PSL wysuwali poszczególni ministrowie. W dużej części zarzuty dotyczyły problemów, niegospodarności oraz nieścisłości do jakich doszło w trakcie po- przednich rządów. Zarzuty te są obszerne i nie sposób ich tutaj streścić, dlatego zachęcamy do zapoznania się z nimi w Sprawozdaniu Stenograficznym z 18. posiedzenia Sejmu. W celu zweryfikowania, jakie działania mające na celu rozliczenie poprzedniego rządu zostały podjęte przez PiS po audycie, skierowaliśmy do poszczególnych ministerstw i organów szereg zapytań dotyczących ilości skierowanych zawiadomień do prokuratury, wszczętych śledztw oraz wyroków skazujących w związku z audytem. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi.

Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie złożyły żadnych zawiadomień do prokuratury w związku z audytem rządów PO-PSL.

Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do prokuratury dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które dotyczyły prac nad darmowym podręcznikiem oraz nieprawidłowości stwierdzonej w związku z realizacją umowy zawartej w wyniku udzielenia publiczne- go przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Postępowanie prokuratury zainicjowane drugim zawiadomieniem MEN zostało umorzone. W sprawie pierwszego zawiadomienia nie uzyskaliśmy dodatkowych informacji.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało 3 zawiadomienia do prokuratury w związku z audytem, które dotyczyły:

  • budowy Ambasady RP w Berlinie (sprawa w toku);
  • pozyskaniem nieruchomości znajdującej się przy Bagatela 5 w Warszawie (sprawa w toku);
  • wymianą nieruchomości pomiędzy MSZ a Uniwersytetem Warszawskim (przekazanie nie- ruchomości znajdującej się przy Tynieckiej 15/17 w Warszawie przez MSZ w zamian za pozyska- nie nieruchomości zlokalizowanej przy Al. Armii Ludowej 3/5 w Warszawie od UW) oraz związanym z powyższym najmem nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Krywulta 2 (sprawa umorzona).

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej skierowało do organów ścigania 2 zawiadomienia w związku z audytem, co skutkowało wszczęciem postępowania przygotowawczego. W 2017 r. śledztwo zostało umorzone.

Ministerstwo Sprawiedliwości złożyło trzy zawiadomienia do prokuratury w związku z audytem. Dwa z nich zakończyły się skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. Wedle posiadanych przez MS informacji sprawy pozostają w toku.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowało cztery zawiadomienia do prokuratury, w wyniku czego zostały wszczęte cztery śledztwa. Dwa z nich umorzono. O rozstrzygnięciu dwóch pozostałych MSWiA nie posiada informacji.

Najwięcej zawiadomień, bo aż 15, skierowało do prokuratury Ministerstwo Środowiska. W dwóch sprawach postawiono zarzuty, a 5 z nich zostało umorzonych. W jednej ze spraw wniesiono akt oskarżenia. Zakończyła się ona zawarciem ugody i umorzeniem postępowania. W sprawie pozo- stałych spraw nie uzyskaliśmy więcej informacji.

Należy zauważyć, że żadne z zawiadomień do prokuratury, skierowanych przez poszczególne ministerstwa, nie zakończyło się, jak dotychczas, wyrokiem skazującym.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!