Strona główna Obietnice wyborcze Ministerstwo Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju

Jarosław Kaczyński

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Wielką wagę przywiązujemy do utworzenia Ministerstwa Gospodarki i Rozwoju, które będzie odpowiedzialne za politykę przyspieszenia rozwoju kraju z wykorzystaniem środków budżetowych i funduszy europejskich. Na jego czele stanie wicepremier, który w zakresie realizacji strategii rozwoju będzie wykonywał, z upoważnienia premiera, kompetencje władcze w stosunku do pozostałych ministrów. Wicepremier kierujący resortem gospodarki i rozwoju stanie także na czele Państwowej Rady Rozwoju, w której obok wybitnych ekspertów będą zasiadać szefowie niektórych resortów oraz Narodowego Banku Polskiego. Podstawową rolą Rady będzie koordynowanie prorozwojowych działań tych podmiotów.

Program wyborczy PiS 2014

Częściowo zrealizowana

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, kiedy deklarowane rozwiązania urzeczywistnione zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte pewne kroki w celu ich realizacji. Na podstawie analizy źródeł można stwierdzić, że ostatecznie przyjęte rozstrzygnięcia wpisują się w założenia pierwotnie złożonej obietnicy, nie realizując jej jednak w sposób całościowy. 

Sprawdź metodologię

Program wyborczy PiS 2014

Częściowo zrealizowana

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, kiedy deklarowane rozwiązania urzeczywistnione zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte pewne kroki w celu ich realizacji. Na podstawie analizy źródeł można stwierdzić, że ostatecznie przyjęte rozstrzygnięcia wpisują się w założenia pierwotnie złożonej obietnicy, nie realizując jej jednak w sposób całościowy. 

Sprawdź metodologię

W programie Prawa i Sprawiedliwości z 2014 roku pojawiła się obietnica utworzenia Ministerstwa Gospodarki i Rozwoju. Nowy resort miał być odpowiedzialny za „politykę przyspieszenia rozwoju kraju z wykorzystaniem środków budżetowych i funduszy europejskich”. O pozycji ministerstwa świadczyć miało jego kierownictwo. Autorzy programu PiS zapowiadali, że „na jego czele stanie wicepremier, który w zakresie realizacji strategii rozwoju będzie wykonywał, z upoważnienia premiera, kompetencje władcze w stosunku do pozostałych ministrów”.

Rząd PO-PSL bez

wystarczających kompetencji

Według diagnozy zawarte w programie partii, rząd PO-PSL nie posiadał wystarczających kompetencji do kierowania gospodarką Polski. Autorzy podkreślali przy tym niedostateczny nacisk na kwestię rozwoju, nazywając politykę władz „antyrozwojową”. To właśnie brak kompetencji, do- prowadzić miał ostatecznie „do połączenia ministerstwa infrastruktury z ministerstwem rozwoju”.

Wspomniane w programie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju powstało na mocy rozporządzenia prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w roku 2013. Nastąpiło ono w drodze przekształcenia istniejącego dotąd Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Do MRR włączone zostały komórki Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odpowiedzialne za budownictwo, plany lokalne i zagospodarowanie przestrzenne, mieszkalnictwo, gospodarkę morską i transport. Samo MTBiGM zostało zniesione.

Obietnicę utworzenia ministerstwa szczególnie odpowiedzialnego za rozwój powtórzyła następ- nie premier Beata Szydło w swoim exposé: „Proponujemy zmiany w sposobie kierowania polityką gospodarczą. Naszym celem jest rozwój kraju, rozwój polskiej gospodarki, dlatego centralnym miejscem nowego mechanizmu kierowania będzie Ministerstwo Rozwoju. Głównym zadaniem tego ministerstwa będzie przeprowadzenie naszego wielkiego planu inwestycyjnego. Powstanie ono w pierwszej fazie z połączenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Gospodarki. Z czasem dochodzić będą do tego zadania pełnione dotąd przez likwidowane Ministerstwo Skarbu”.

Ministerstwo Rozwoju powstało na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 7 grudnia 2015 r. Jego powstanie stanowiło część szeroko zakrojonej reformy organizacyjnej działów administracji rządowej. Nowy resort został stworzony w drodze przekształcenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Przyporządkowane zostały mu dwa działy: gospodarka oraz rozwój regionalny. Na jego czele stanął Mateusz Morawiecki, który objął jednocześnie urząd wiceprezesa Rady Ministrów.

28 września 2016 roku, po odwołaniu dotychczasowego ministra finansów Pawła Szałamachy, Mateusz Morawiecki został powołany na urząd Ministra Rozwoju i Finansów. Nie doszło jednak do połączenia obu ministerstw w jedno.

Następnie, w wyniku przeprowadzonej w grudniu 2017 r. rekonstrukcji rządu Beaty Szydło, Mateusz Morawiecki został nowym premierem. Utrzymał on jednocześnie pełniony dotychczas urząd Ministra Rozwoju i Finansów.

Ministerstwo Rozwoju ostatecznie nie zachowało odrębności. 12 stycznia 2018 roku, w wyniku rekonstrukcji rządu Mateusza Morawieckiego, powstał nowy resort – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Ostateczny sposób przekształcenia ministerstwa regulowało rozporządzenie z 23 stycznia 2018 roku. Z Ministerstwa Rozwoju wyłączono komórki zajmujące się gospodarką. Zostały one podporządkowane równolegle tworzonemu Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii. Pozostawiono dział rozwoju regionalnego. Ponadto do MR włączono komórki dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, obsługujące sprawy budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Na czele nowego resortu stanął dotychczasowy sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Jerzy Kwieciński. W zakresie odpowiedzialności Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju leży między innymi koordynacja dużych programów infrastrukturalnych wprowadzonych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości: programu Mieszkanie Plus, a także programu Dostępność Plus.

Podsumowując, w czasie rządów PiS powstało obiecane Ministerstwo Rozwoju, którym kierował wicepremier. Ostatecznie jednak doszło do przekształcenia MR polegającego na połączeniu w jednym ministerstwie spraw infrastruktury i rozwoju, co było przedmiotem krytyki w programie PiSu. Obecne Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, podobnie jak powstałe w 2013 roku Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, zajmuje się rozwojem regionalnym, budownictwem, mieszkalnictwem oraz planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. Minister stojący na jego czele nie jest już wicepremierem. W związku z tym, obietnicę uznajemy za częściowo realizowaną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!