Czy Francja ma najtańszy prąd?

11.12.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według informacji prasowej, opublikowanej na stronie internetowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, dnia 22 września 2016 roku w Suszcu odbyło się spotkanie ze stroną społeczną w celu poinformowania o planach związanych z przyszłością kopalni Krupiński. Ogłoszono, że kopalnia zostanie przeniesiona do Spółki Restrukturyzacji Kopalń w związku z faktem, że łączna suma jej strat w ciągu ostatnich 10 lat sięga ok. 900 mln zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.