Strona główna Wypowiedzi Czy PIP może przeprowadzać kontrole bez uprzedzenia?

Czy PIP może przeprowadzać kontrole bez uprzedzenia?

Czy PIP może przeprowadzać kontrole bez uprzedzenia?

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Nowa Lewica

W tej chwili mamy taką sytuację, że Państwowa Inspekcja Pracy każdą kontrolę musi zapowiedzieć.

 

 

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Aktem prawnym regulującym działalność Państwowej Inspekcji Pracy jest ustawa z dnia 14 lipca 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 786) – dalej u.p.i.p. Zgodnie z tą ustawą, Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie. Podlega ona Sejmowi, a nadzór nad PIP w zakresie określonym w ustawie sprawuje Rada Ochrony Pracy.

Obowiązkiem pracodawcy jest umożliwienie inspektorowi przeprowadzenia czynności kontrolnych przestrzegania przepisów prawa pracy oraz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia o każdej porze. W praktyce jednak kontrole przeprowadzane są najczęściej w godzinach normalnego funkcjonowania podmiotu kontrolowanego. Należy wiedzieć jednak, że inspektorzy nie mają obowiązku uprzedzania pracodawcy o zamiarze kontroli w tym zakresie, co wynika z art. 24 ust. 1 u.p.i.p.; sam PIP informuje o tym rodzaju kontroli pracodawców na stronie internetowej. Przepis ustawy dotyczący kontroli ad hoc został wprowadzony ustawą z dnia 17 sierpnia 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2016 r. poz. 1265) i wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

 

 

Share The Facts
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
.

 

W tej chwili mamy taką sytuację, że Państwowa Inspekcja Pracy każdą kontrolę musi zapowiedzieć.

 

 

 

Skrócony kod do wstawiania na stronęLink oEmbed


 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!