Czy polscy politycy popierają polskie kandydatury w UE?

23.03.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

10 grudnia sejmowa Komisja do Spraw Unii Europejskiej pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Janusza Wojciechowskiego na stanowisko członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wycofując tym samym kandydaturę Macieja Berka zgłoszonego jeszcze za poprzedniej kadencji Sejmu. Warto zauważyć, że zmiana kandydata do ETO nastąpiła po uzgodnieniu takiej możliwości przez stronę polską i Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej. o czym na grudniowym posiedzeniu komisji informował podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Aleksander Stępkowski.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.