Strona główna Wypowiedzi Czy są ograniczenia odnośnie hałasu na lotnisku?

Czy są ograniczenia odnośnie hałasu na lotnisku?

Czy są ograniczenia odnośnie hałasu na lotnisku?

Jakub Stefaniak

Polskie Stronnictwo Ludowe

Są ograniczenia [na lotnisku im. Chopina – przyp. red.] jeśli chodzi o emisję hałasu.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Przytoczone słowa Jakuba Stefaniaka dotyczą ograniczeń obowiązujących na lotnisku im. Fryderyka Chopina na warszawskim Okęciu i zostały wypowiedziane przez kandydata PSL podczas wywiadu radiowego w kontekście dyskusji nt. koncepcji stworzenia Centralnego Portu Komunikacyjnego –  węzła transportowego, zakładającego budowę nowego lotniska i w konsekwencji zamknięcie warszawskiego lotniska im. Fryderyka Chopina dla ruchu cywilnego. Jednym z argumentów przemawiających na korzyść tej koncepcji była wyczerpana przepustowość stołecznego lotniska, a także jego lokalizacja w obszarze silnie zurbanizowanym.

Uregulowania prawne dotyczące emisji hałasu przez samoloty należy podzielić na dwie kategorie. Pierwszą z nich są regulacje związane z technologią samolotów. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 216/2008 w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, cywilne statki powietrzne muszą spełniać wymagania ochrony środowiska, w tym w także w zakresie emisji hałasu. Spełnienie tych wymagań potwierdza Urząd Lotnictwa Cywilnego poprzez wydanie Świadectwa zdatności w zakresie hałasu. Jest to warunkiem zarejestrowania i dopuszczenia statku powietrznego do użytkowania. Samoloty korzystające z lotniska im. Chopina są także zobowiązane do złożenia certyfikatów hałasu w celu potwierdzenia zgodności z obowiązującymi przepisami.

Drugą kategorią ograniczeń są przepisy obowiązujące na konkretnych lotniskach. W przypadku warszawskiego portu lotniczego podstawą prawną dla uregulowań związanych z emisją hałasu jest Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Na mocy art. 175 wspomnianej ustawy, zarządzający lotniskiem (w przypadku lotniska im. Chopina jest to Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”) zobowiązany jest do prowadzenia stałych pomiarów emisji hałasu. Pomiar jest dokonywany poprzez punkty pomiarowe zlokalizowane na poniższej mapie:

Źródło: Monitoring hałasu, Lotnisko Chopina

Zebrane statystyki przekazywane są co miesiąc do Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Kolejną formę ochrony  przed ewentualną nadmierną emisją hałasu stanowi obowiązek tworzenia mapy akustycznej terenu co 5 lat. Mapa ta ma na celu stałe monitorowanie poziomu hałasu w otoczeniu lotniska. Dopuszczalne poziomy hałasu wyznacza Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

W ramach zmniejszenia poziomu emisji hałasu, od 27.10.2013 r. lotnisko im. Fryderyka Chopina wprowadziło system Quota Count (QC), który służy do koordynowania lotów nocnych. Na podstawie QC każda jednostka powietrzna operująca na lotnisku w godz. 22:00 – 6:00 otrzymuje odpowiednią ilość punktów w przedziale 0,13-16,00, w zależności od parametrów akustycznych. Każda noc ma ustalony maksymalny limit punktowy QC, który w sezonie rozkładowym lato 2017 r. wynosił 24 punkty.

Z uwagi na skargi okolicznych mieszkańców, port lotniczy im. Chopina podjął decyzję o zwiększeniu ochrony przed hałasem poprzez wprowadzenie tzw. ciszy nocnej. Od 25.03.2018 r. na stołecznym lotnisku obowiązuje więc zakaz planowania operacji lotniczych w godzinach 22:30-5:30. Wyjątek stanowią loty opóźnione, państwowe, wojskowe, ratownicze oraz sytuacje kryzysowe.

Wypowiedź Jakuba Stefaniaka dotyczącą istniejących ograniczeń związanych z emisją hałasu na lotnisku im. F. Chopina uznajemy więc za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Jakub Stefaniak
KOMITET WYBORCZY PSL

 

Są ograniczenia [na lotnisku im. Chopina – przyp. red.] jeśli chodzi o emisję hałasu.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!