Czy zadłużenie polskiej wsi jest najwyższe w historii?

02.10.2019

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

W trakcie debaty wyborczej TVP dnia 1 października Jacek Wilk stwierdził, że zadłużenie polskiej wsi jest najwyższe w historii. 

Krajowy Rejestr Dłużników w sierpniu 2017 roku opublikował raport dotyczący zadłużenia mieszkańców wsi, z którego wynika, że w latach 2015-2017 kwota zadłużenia mieszkańców wsi wzrosła o 108%, a liczba dłużników o 16%. Są to najnowsze dostępne dane na ten temat. We wstępie raportu podkreślono, że osób żyjących na wsi nie można już utożsamiać z rolnikami, gdyż jedynie 29,6% mieszkańców wsi utrzymuje się z działalności rolniczej. W 2017 roku na wsi mieszkało 412 341 dłużników, którzy mają 973 605 niezapłaconych w terminie zobowiązań na łączną kwotę 6 mld złotych. 

W latach 2015-2017 kwota zadłużenia rosła i wynosiła odpowiednio:

  • 2015 – 2 949 317 633,36 zł
  • 2016 – 5 180 550 816, 37 zł
  • 2017 – 6 137 565 155, 25 zł

Krajowy Rejestr Dłużników we wrześniu 2018 roku opublikował także inny ogólnopolski raport zatytułowany “Posucha na wielu polach, czyli sytuacja finansowa w branży rolniczej.” Według tego raportu zadłużenie branży rolniczej w 2018 roku wynosiło ponad 412,5 mln zł, a w latach poprzednich: 

  • 2013 – 131,2 mln zł
  • 2014 – 160,4 mln zł
  • 2015 – 215,5 mln zł
  • 2016 – 328, 4 mln zł
  • 2017 – 456, 6 mln zł

Widać wyraźnie, że choć zadłużenie w latach 2013-2017 znacząco wzrosło, to jednak w 2018 roku odnotowano niewielką poprawę i jest ono o 44,1 mln zł niższe niż w roku 2017.

W swojej wypowiedzi Jacek Wilk nie precyzuje wprost co ma na myśli, mówiąc, że Polska wieś jest zadłużona jak nigdy. Ponieważ poniżej ⅓ mieszkańców wsi utrzymuje się z pracy na roli, to nie należy ich utożsamiać z rolnikami. W ostatnich latach rzeczywiście zadłużenie mieszkańców wsi wzrosło ponad dwukrotnie, ale z kontekstu całej wypowiedzi wynika, że Jacek Wilk mówi właśnie o rolnictwie. Tymczasem jak pokazują dane udostępnione przez KRD, zadłużenie branży rolniczej w 2018 roku uległo niewielkiemu zmniejszeniu. 

Z względu na brak precyzji wypowiedź Jacka Wilka oceniamy jako nieweryfikowalną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.