Dalszy ciąg kryzysu migracyjnego w polskiej polityce

14.10.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

W październiku 2014 r. przez szwedzką policję został stworzony raport dotyczący tzw. stref “no-go” czyli obszarów gdzie szwedzka policja ma ograniczoną kontrolę ze względu na działalność miejscowych gangów.

By zweryfikować tę wypowiedź, zwróciliśmy się o pomoc do osób posługujących się językiem szwedzkim.

Raport wymienia 55 takich stref, lecz nie wiąże ich z muzułmanami lub imigrantami. Autorzy raportu skupili się na opracowaniu, gdzie znajdują się takie strefy i jakie zagrożenia z tego wynikają, a nie kim są ludzie działających w tych nielegalnych organizacjach.

W dokumencie zawarta jest jedynie pojedyncza wzmianka mówiąca, że pochodzenie etniczne może być czynnikiem wyróżniającym członków gangów, lecz nie zostało ono dalej rozwinięte.

W raporcie nie zostało wspomniane pojęcie prawa szariatu.

Jako że w wypowiedzi J. Kaczyńskiego sugerowane jest powiązanie istnienia stref gangów z muzułmanami i prawem szariatu, uznajemy tę wypowiedź za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.