Debata Radia Kraków

22.10.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, źródłem dochodów gminy są wpływy z podatków:

od nieruchomości,

rolnego,

leśnego,

od środków transportowych,

dochodowego od osób fizycznych – w roku 2015 udział gmin we wpływach z PIT płaconego przez jej mieszkańców wynosi 37,67%

od spadków i darowizn,

od czynności cywilnoprawnych,

dochodowego od osób prawnych – udział wynosi 6,71% od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy.

 

Dochodem powiatu, zgodnie z ustawą jest 10,25% wpływu z PIT płaconego przez mieszkańców. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,40%.

 

Województwo samorządowe otrzymuje 1,60% wpływu z PIT. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze województwa, wynosi 14,75%.

Dodatkowo wyłączny dochód Skarbu Państwa stanowią podatek VAT, akcyza, cła i podatek od gier.(wpływy za 2014 r.)

 

Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko wpływy z PIT, to w sumie do jednostek samorządu terytorialnego  (gmin, powiatów i województw) w 2015 roku wróciło 49,52% zebranego podatku od osób fizycznych (ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnegoinformacja Ministerstwa Finansów).

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.