EPL a raport Lunacek

22.05.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Tylko 69 polityków Europejskiej Partii Ludowej głosowało za rezolucją. W tym samym głosowaniu 129 polityków EPL głosowało przeciw rezolucji.

Tzw. Raport Lunacek został przyjęty Rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie unijnego planu przeciwdziałania homofobii i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.