Strona główna Wypowiedzi 260 wniosków na godzinę. O Funduszu Inwestycji Lokalnych

260 wniosków na godzinę. O Funduszu Inwestycji Lokalnych

260 wniosków na godzinę. O Funduszu Inwestycji Lokalnych

Marian Banaś

Prezes Najwyższej Izby Kontroli

Z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli wynika, że proces oceny wniosków był nieudokumentowany i nieprzejrzysty, a czas na rozpatrzenie jednego wniosku o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przez właściwą komisję, która rozpatrzyła ponad 24 tys. wniosków na kwotę blisko 7 mld zł, wyniósł statystycznie kilka, kilkanaście sekund.

Sejm, 12.07.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Sejm, 12.07.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Najwyższa Izba Kontroli w analizie wykonania budżetu państwa (s. 352) krytycznie oceniła proces rozpatrywania wniosków m.in. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
  • Fundusz ten, utworzony uchwałą Rady Ministrów w 2020 roku, miał wspierać inwestycje na poziomie gmin i powiatów. Wnioski o wsparcie z funduszu rozpatrywała komisja złożona z przedstawicieli rządu.
  • Według ustaleń NIK podczas pierwszego naboru wniosków komisja zebrała się trzy razy. Zakładając, że każdego dnia pracowała nieprzerwanie przez 12 godzin, na rozpatrzenie jednego wniosku poświęciła odpowiednio 16, 13 i 11 sekund.
  • Wypowiedź Mariana Banasia oceniamy jako prawdę.

Analiza wykonania budżetu państwa

Marian Banaś na posiedzeniu Sejmu przedstawił parlamentowi analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2022 roku. Prezes Najwyższej Izby Kontroli mówił o wnioskach wynikających z analizy. Wiele z nich było krytycznych.

Prezes NIK zwracał uwagę na nieprawidłowości wykryte podczas kontroli. Jako przykład podał Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, który zdaniem NIK rozpatrywał wnioski w sposób niedokumentowany i nieprzejrzysty. Marian Banaś podkreślił zawrotne tempo rozpatrywania ponad 24 tys. wniosków. Komisja miała poświęcać na każdy z nich od kilku do kilkunastu sekund.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych powstał w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Jego głównym celem było wspieranie mniejszych, lokalnych inwestycji, szczególnie w ramach jednostek samorządu terytorialnego. Pomoc z niego była bezwrotna i miała zostać przeznaczona na ośrodki najbliższe mieszkańcom: m.in. szkoły czy drogi.

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów wnioski o wsparcie w ramach funduszu miała rozpatrywać komisja złożona z przedstawicieli rządu. Było to 3 przedstawicieli premiera i po dwóch z ministerstw odpowiedzialnych za gospodarkę, finanse publiczne i rozwój regionalny.

Szereg nieprawidłowości

Analiza wykonania budżetu wykazała szereg nieprawidłowości podczas rozpatrywania wniosków w ramach Funduszu (s. 358). NIK wskazywał na brak transparentności i jawności w trakcie rozpatrywania wniosków. Komisja, którą powołano w tym celu, miała działać na podstawie ogólnych i niejasnych reguł. Zabrakło też jasności dotyczących kryteriów oceny wniosków.

Nie dokumentowano też w żaden sposób decyzji podjętych podczas posiedzeń komisji, a jej członkom nie przyznano zakresu obowiązków i odpowiedzialności. Nie przewidziano również żadnego mechanizmu kontroli.

Fundusz dysponował środkami w wysokości 6,5 mld zł. Prezes Rady Ministrów zatwierdzał rekomendacje komisji bez dokonywania zmian. Zabrakło też stworzenia procedury odwoławczej. Wszystkie te nieprawidłowości doprowadziły do wystawienia negatywnej oceny zarządzaniu Funduszem Przeciwdziałania COVID-19.

Czas rozpatrywania wniosków

Na podstawie kontroli P/22/007 NIK ustalił, że tylko trzy posiedzenia komisji rozpatrującej wnioski zostały udokumentowane za pomocą protokołu. W związku z brakiem informacji o momencie rozpoczęcia i zakończenia rozpatrywania każdego wniosku, NIK przyjął, że każde z posiedzeń trwało 12 godzin.

Kontrolerzy podzielili te 12 godzin przez liczbę wniosków rozpatrzonych w poszczególne dni. Na tej podstawie ustalili, że komisja spędziła nad każdym wnioskiem nie więcej niż 16, 13 i 11 sekund, w zależności od posiedzenia.

Przeliczając to na godziny, można stwierdzić, że Komisja ds. Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego rozpatrywała wnioski z szybkością 225, 277 i 327 wniosków na godzinę, zatem osiągnęła zawrotne średnie tempo realizacji 260 wniosków na godzinę.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!