Strona główna Wypowiedzi Ile pieniędzy na walkę ze smogiem przeznaczył NFOŚ?

Ile pieniędzy na walkę ze smogiem przeznaczył NFOŚ?

Ile pieniędzy na walkę ze smogiem przeznaczył NFOŚ?

Jan Szyszko

Prawo i Sprawiedliwość

Przeznaczyliśmy, czyli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przeznaczył od roku 10 miliardów złotych na to, żeby rzeczywiście polepszyć jakość powietrza.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z komunikatem wydanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), na rzecz walki ze smogiem zostało przekazanych ok. 10 mld złotych.

Działania NFOŚiGW są związane z ich “Strategią działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 r.”, gdzie jako priorytet 3 jest wymieniona ochrona atmosfery. W tym dokumencie podkreślone jest, że w celu ochrony powietrza są potrzebne działania opierające się na synergii:

działań w ramach wielu polityk i sektorów, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Istotne jest zwłaszcza zapewnienie spójności działań na rzecz ochrony powietrza z zadaniami mającymi na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu”.

Ww. strategii jest również wzmianka o tym, że istotnym problemem Polski jest – w sezonie letnim – zbyt duże stężenie ozonu troposferycznego. Natomiast w sezonie zimowym, problem stanowi ponadnormatywny poziom stężenia drobnego pyłu PM10 i PM2,5 oraz benzo-a-pirenu.

Warto również zauważyć, że “NFOŚiGW wraz z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej tworzą wspólnie system finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce. Narodowy Fundusz jest w tej branży dużą, centralną instytucją publiczną (największą tego typu w Europie), która zarządza unijnymi działaniami i dużymi programami krajowymi, przeznaczając środki finansowe na strategiczne dla Polski przedsięwzięcia proekologiczne, w tym również w szerokim zakresie na walkę z niską emisją.”

Do jednych z najważniejszych programów ochrony powietrza należą:

  • KAWKA* – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii,
  • LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej,
  • BOCIAN – rozproszone, odnawialne źródła energii,
  • PROSUMENT – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.*Program Kawka został wygaszony, lecz nadal działa i dedykowany jest likwidacji niskiej emisji, NFOŚiGW realizuje jeszcze 22 umowy dofinansowania na łączna kwotę 272,7 mln zł.

Do tej pory wdrożone zostały dwie części programu Poprawy Jakości Powietrza. Część pierwsza miała na celu współfinansowanie opracowania programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych.

Część druga – KAWKA – miała Likwidować niską emisję wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.

“26 listopada 2014 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gościł przedstawicieli funduszy, które przystąpiły do programu. To WFOŚiGW w Kielcach, Poznaniu, Opolu, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie oraz Toruniu. Podczas spotkania zawarto umowy o współpracy, kontynuując tym samym wspólne działanie instytucji w ramach likwidacji głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza w miastach.”

Jak można przeczytać dalej na portalu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pomiędzy 11 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej łącznie zostało rozdysponowanych ponad 160 mln złotych wdrażając program na terenie poszczególnych województw. Była to druga edycja programu – podczas pierwszej NFOŚiGW podpisał umowy z 11 Wojewódzkimi Funduszami na łączną kwotę ponad 121 mln zł.

Termin naborów wniosków trwał od 18.03.2014 do 08.09.2014 r.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!