Ile Polska wpłaca do budżetu UE, a ile z niego dostaje?

24.07.2019

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Andrzej Szlachta stwierdził, że w 2018 roku Polska otrzymała z budżetu Unii Europejskiej środki w wysokości 66,3 mld zł, natomiast do budżetu UE wpłaciła 18,7 mld zł. Według danych Ministerstwa Finansów, Polska otrzymała ok. 15,8 mld euro, a wpłaciła 4,5 mld euro, co w przeliczeniu na złotówki (według kursu z 31.12.2018 r.) daje ok. 67,8 mld złotych otrzymanych i 19,2 mld zł wpłaconych. Liczby te są nieco wyższe od podanych przez posła Szlachtę, jednak mieszczą się w dopuszczalnym marginesie błędu, dlatego wypowiedź jego uznajemy za zgodną z prawdą.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów w sprawie transferów finansowych pomiędzy Polską a budżetem UE, w 2018 roku Polska wpłaciła w postaci składki członkowskiej do budżety Unii 4 467 249 277 euro. W tym samym roku Polska otrzymała 15 758 862 656 euro, z czego najwięcej w ramach Funduszy Strukturalnych (7 822 497 771 euro).

Przyjmując kurs walutowy na dzień 31 grudnia 2018 roku (4,30 zł = 1 euro), obliczyć można, że Polska w 2018 roku wpłaciła 19 209 171 891 zł, a otrzymała 67 763 109 421 zł. 

Przy okazji wspomnieć należy, że w 2018 roku Polska zwróciła do budżetu UE 15 499 431 euro (czyli 66 647 553 zł) oraz otrzymała zwrot nadpłaconej składki za 2017 rok w wysokości 1 182 840 euro, czyli 5 086 212 zł.  

Końcowe saldo transferów finansowych pomiędzy Polską a UE w roku 2018 wyniosło 11 277 296 789 euro na korzyść Polski. Oznacza to zysk w wysokości 48 492 376 193 zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.