Strona główna Wypowiedzi Ile spraw zakończyła Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN?

Ile spraw zakończyła Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN?

Ile spraw zakończyła Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN?

Krzysztof Paszyk

Poseł
Polskie Stronnictwo Ludowe

Następna izba, z której z kolei dumny jak paw był prezydent Andrzej Duda, to Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. W 2018 r. wpłynęły do niej 293 sprawy, rozpoznano 81 z nich, czyli niecałe 28%. Zaległość na 2019 r. wynosi 212 spraw.

Posiedzenie Sejmu, 16.10.2019

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 16.10.2019

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

W 2018 r. do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych wpłynęły 293 sprawy, z czego rozpatrzono 80, a 213 pozostało do rozpatrzenia na kolejny rok. Jako że polityk pomylił się w swojej wypowiedzi nieznacznie, oceniamy wypowiedź jako prawdę

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych została powołana nową Ustawą o Sądzie Najwyższym z 8 grudnia 2017 r., która zastąpiła Ustawę o Sądzie Najwyższym z 23 listopada 2002 r. Ustawa o SN z 2017 r. to inicjatywa Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który wcześniej, w lipcu 2017 r., zawetował ustawę o SN autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Nowa Ustawa o SN weszła w życie 3 kwietnia 2018 r. i wprowadziła szereg zmian. Jedną z nich było powołanie dwóch nowych izb. Obok Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych powstała także Izba Dyscyplinarna. Zlikwidowano natomiast Izbę Wojskową, której kompetencje przejęła Izba Karna. Przypomnijmy, że poza wspomnianymi powyżej Izbami w SN istnieją także Izba Cywilna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.  

Zgodnie z art. 26 ustawy: 

Do właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych należy rozpatrywanie skarg nadzwyczajnych, rozpoznawanie protestów wyborczych i protestów przeciwko ważności referendum ogólnokrajowego i referendum konstytucyjnego oraz stwierdzanie ważności wyborów i referendum, inne sprawy z zakresu prawa publicznego, w tym sprawy z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego oraz sprawy, w których złożono odwołanie od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także skargi dotyczące przewlekłości postępowania przed sądami powszechnymi i wojskowymi oraz Sądem Najwyższym

Z kolei Izba Dyscyplinarna będzie badać w I i II instancji sprawy dyscyplinarne sędziów SN i sędziów sądów powszechnych i wojskowych, w których zarzuca się im przewinienie dyscyplinarne będące jednocześnie przestępstwem. Bada też ona odwołania od uchwał KRS. Izba rozpatruje także odwołania od orzeczeń I instancji sędziowskich sądów dyscyplinarnych i sądów innych zawodów prawniczych.

Inną ważną zmianą jest wprowadzenie instytucji skargi nadzwyczajnej, która została zawarta w art. 89 nowej ustawy. Skargę nadzwyczajną można wnieść od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończącego postępowanie w sprawie, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia praworządności i sprawiedliwości społecznej oraz: 

 • orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji,
 • orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie,
 • zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego

Orzeczenie nie może być uchylone lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

Skargę nadzwyczajną może wnieść Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich, a także, w zakresie swojej właściwości:

 • Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, 
 • Rzecznik Praw Dziecka, 
 • Rzecznik Praw Pacjenta, 
 • Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, 
 • Rzecznik Finansowy,
 • Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Skargę nadzwyczajną wnosi się w terminie 5 lat od dnia uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia, a jeżeli od orzeczenia została wniesiona kasacja albo skarga kasacyjna – w terminie roku od dnia ich rozpoznania. Jeżeli od uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia upłynęło 5 lat, a orzeczenie wywołało nieodwracalne skutki prawne lub przemawiają za tym zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji, Sąd Najwyższy może ograniczyć się do stwierdzenia wydania zaskarżonego orzeczenia z naruszeniem prawa oraz wskazania okoliczności, z powodu których wydał takie rozstrzygnięcie.

Nowa ustawa przewiduje też przechodzenie sędziów SN w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia, z możliwością przedłużania przez prezydenta RP. Poprzednio ten wiek wynosił 70 lat.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy