Strona główna Wypowiedzi Ile zarabiali początkujący nauczyciele za PO i za PiS?

Ile zarabiali początkujący nauczyciele za PO i za PiS?

Ile zarabiali początkujący nauczyciele za PO i za PiS?

Piotr Zgorzelski

Wicemarszałek Sejmu
Polskie Stronnictwo Ludowe

W 2007-15, czyli kiedy Polskie Stronnictwo Ludowe współrządziło, wzrost wynagrodzenia nauczycieli stażystów wyniósł 86 proc., a w latach 2015-22 wzrost zarobków nauczycieli stażystów wyniósł 36 proc.

Poranek Radia TOK FM, 05.07.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Poranek Radia TOK FM, 05.07.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Stawki minimalne wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli stażystów z wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym wzrosły w czasach rządów koalicji PO-PSL o ok. 86 proc. a za rządów PiS o ok. 36 proc.
 • W liczbach bezwzględnych w czasach PO-PSL stażyści otrzymali 1 047 zł podwyżki, a w czasach PiS – 814 zł.
 • Średnio w ciągu 8 lat rządów PO-PSL wynagrodzenie zasadnicze stażystów wzrastało o ok. 130,88 zł rocznie. W okresie niecałych siedmiu lat rządów PiS jest to ok. 116,29 zł rocznie.

Coraz mniej chętnych do pracy w szkole?

Piotr Zgorzelski, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, był 5 lipca gościem „Poranka Radia TOK FM”. Prowadzący program poruszył problem nauczycieli, którzy podobno w coraz większej liczbie odchodzą z zawodu. Zgorzelski zaproponował proste rozwiązanie tego problemu: – Trzeba ludziom dać godne pieniądze – powiedział.

Poseł zwrócił przy tym uwagę na dawne osiągnięcia koalicyjnego rządu PO-PSL w dziedzinie zwiększania płac nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie.

Od czego zależą zarobki nauczycieli?

Zgodnie z art. 30 ust. 5 Karty Nauczyciela wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego corocznie ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. To podstawowy i stały składnik nauczycielskich pensji. Stawki te różnią się w zależności od stopnia awansu zawodowego i od kwalifikacji nauczyciela.

Według art. 9a Karty nauczyciele zaczynają pracę od stopnia stażysty i mają możliwość awansu do stopnia nauczyciela kontraktowego, następnie mianowanego i na końcu dyplomowanego. Nauczycielem kontraktowym można zostać już po roku pracy w szkole, a pełną ścieżkę awansu można przejść już w ciągu 10 lat (art. 9c ust 1 i art. 9d ust. 4). Według danych GUS (s. 47) w roku 2020 stażystami było ok. 4 proc. nauczycieli.

rozporządzeniach określających wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli największe stawki otrzymują nauczyciele posiadający tytuł magistra i przygotowanie pedagogiczne. Zgodnie z raportem firmy VULCAN już w 2014 roku była to znaczna większość nauczycieli – 95 proc.  Analizując wzrost wynagrodzeń stażystów, skupimy się więc wyłącznie na tej grupie.

Dodatkowym argumentem za tym, by skupić się na samych magistrach, jest fakt, że w analizowanym okresie sposób podziału nauczycieli w rozporządzeniach płacowych się zmieniał. W roku 2007 nauczycieli dzielono według wykształcenia na 4 kategorie, od roku 2018 – na 3, a obecnie – na 2.

Stopień nauczyciela stażysty może wkrótce zniknąć

Warto wspomnieć, że według aktualnie procedowanego rządowego projektu nowelizacji Karty Nauczyciela dwa pierwsze stopnie awansu mają zniknąć. Nauczyciel będzie mógł uzyskać mianowanie (obecnie trzeci stopień awansu) po 4 latach okresu przygotowania do zawodu. W tym okresie będzie określany mianem „nauczyciela początkującego”.

Zmiany te mają obowiązywać od 1 września 2022 roku wszystkich nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie. Ci nauczyciele, którzy do 31 sierpnia 2022 roku uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego, lecz nie zdobyli jeszcze mianowania, będą mogli starać się o mianowanie na starych zasadach do 31 sierpnia 2027 roku.

Jak zmieniały się zarobki stażystów?

Koalicja PO-PSL przejęła władzę po zwycięskich wyborach w październiku 2007 roku i utraciła ją po wyborczym zwycięstwie PiS w październiku 2015 roku.

Poniżej przedstawiamy porównanie zarobków nauczycieli stażystów z początku i z końca rządów PO-PSL oraz tych z początku rządów PiS i obecnych. Bierzemy pod uwagę wyłącznie minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli posiadających wykształcenie magisterskie i przygotowanie pedagogiczne:

 • początek rządów PO-PSL: 1 218 zł,
 • koniec rządów PO-PSL: 2 265 zł,
 • różnica: 1 047 zł (ok. 86 proc.).
 • początek rządów PiS: 2 265 zł,
 • obecnie (2022 rok): 3 079 zł,
 • różnica: 814 zł (ok. 36 proc.).

Informacje podane przez Piotra Zgorzelskiego są zatem prawdziwe. Rzeczywiście w czasach rządów PO-PSL wynagrodzenie nauczycieli stażystów, w grupie nauczycieli z wykształceniem magisterskim i z przygotowaniem pedagogicznym, wzrosło o ok. 86 proc. W okresie rządów PiS jest to wzrost o ok. 36 proc.

Inne możliwości przedstawienia wzrostu wynagrodzeń

Tempo wzrostu wynagrodzeń nauczycieli stażystów można także przedstawić przy pomocy wykresu. Dla lepszego zobrazowania dynamiki wzięliśmy pod uwagę wyłącznie stawki wynagrodzenia zasadniczego obowiązujące we wrześniu danego roku:

Wykres przedstawiający wzrost wynagrodzenia stażystów w latach 2007-2022

Łatwo można obliczyć, że średnio podczas ośmiu lat rządów koalicji PO-PSL zasadnicze wynagrodzenie nauczyciela stażysty wzrastało o ok. 130,88 zł rocznie. W okresie niecałych siedmiu lat rządów PiS jest to ok. 116,29 zł rocznie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!