Ilu sędziów jest członkami stowarzyszeń zawodowych sędziów?

20.04.2017

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Stowarzyszenie Sędziów „Themis” to drugie co do wielkości stowarzyszenie zawodowe sędziów w Polsce, które zostało założone w 2010 r. Z informacji uzyskanych od rzecznika prasowego stowarzyszenia wynika, że w jego skład wchodzi ok. 120 członków. 

statucie stowarzyszenia można znaleźć informacje na temat jego celów, którymi są m.in.: działanie na rzecz umacniania niezależności sądów i niezawisłości sędziów w celu pełnej realizacji obywatelskiego prawa do sądu, upowszechnianie i ochrona obowiązujących w państwie prawa zasad porządku i bezpieczeństwa publicznego, demokracji, ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, wyrażanie poglądów środowiska sędziowskiego w kwestiach dotyczących tego środowiska, upowszechnianie wiedzy o roli i zadaniach sądów i sędziów.

W dokumencie zostały również przedstawione ich przykładowe działania: podejmowanie inicjatyw mających na celu poprawę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, organizowanie zjazdów, szkoleń, konferencji naukowych i spotkań środowiska prawniczego, współpracę z Krajową Radą Sądownictwa oraz organami władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, współpracę z organami samorządów prawniczych, szkołami wyższymi i instytucjami zajmującymi się kształceniem sędziów i prokuratorów, współdziałanie w toku prac legislacyjnych z władzą ustawodawczą i innymi organami w zakresie obejmującym cele stowarzyszenia.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.