Strona główna Wypowiedzi Izabela Leszczyna o umowach ze spółkami Apella i Fratria

Izabela Leszczyna o umowach ze spółkami Apella i Fratria

Izabela Leszczyna o umowach ze spółkami Apella i Fratria

Izabela Leszczyna

Minister Zdrowia
Platforma Obywatelska

Od ministerstw i podległych jednostek w 2016/17 spółki związane ze SKOKami, Apella i Fratria (wydawcy wSieci) dostały prawie 6 mln zł.

Twitter, 11.02.2019

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Twitter, 11.02.2019

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z danymi zawartymi w odpowiedziach na interpelacje Izabeli Leszczyny, w latach 2016-2017 ministerstwa oraz jednostki im podległe zawarły ze spółkami Apella SAFratria Sp. z o.o. kilkadziesiąt umów na łączną kwotę 5 903 199,56 zł. Większość tej sumy stanowi jedna umowa na kwotę  4 702 735,75 zł. Beneficjent tej umowy, Apella SA, działała wtedy w konsorcjumniepowiązanym z nią podmiotem, MyPlace Sp. z o.o. Dostępne dane nie wyjaśniają zasad podziału przychodu między członków konsorcjum. Stwierdzenie, że Apella i Fratria “dostały prawie 6 mln zł”, bez uwzględnienia faktu, że prawie 80% tej kwoty przypada na działania Apelli w ramach konsorcjum, stanowi manipulację.

W dniach 20 II 2018 i 18 IV 2018 roku posłanka złożyła 37 interpelacji do ministerstw oraz prezesa Rady Ministrów w sprawie zleceń udzielonych spółkom Apella SA i Fratria Sp. z o.o.

Spółka Fratria

Spółka Fratria tworzy grupę medialną wydającą tygodnik „Sieci” oraz miesięczniki „Gazeta Bankowa” i „wSieci Historii”. Należą do niej również  strony internetowe: wPolityce.pl, wGospodarce.pl, wsieciprawdy.pl, gb.pl i ABCtygodnik.pl. Prezesem Fratrii jest Romuald Orzeł, polski dziennikarz, były prezes TVP. Ten sam R. Orzeł jest również prezesem agencji reklamowej Apella – głównego udziałowca spółki Fratria (25 406 udziałów o łącznej wartości 2 540 600 zł). Apella w 2012 roku dokonała przejęcia Media SKOK Sp. z o.o., prezesem zarządu której również był R. Orzeł. Dlatego Izabela Leszczyna w swojej wypowiedzi mogła nazwać spółki Apella i Fratria „związanymi ze SKOKami”.

Złożone interpelacje

18 interpelacji złożonych 18 IV dotyczyło zleceń udzielanych przez spółki Skarbu Państwa. Z kolei 19 interpelacji złożonych 20 II dotyczyło zleceń udzielanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, ministerstwa oraz podległe im jednostki.

Izabela Leszczyna nie uzyskała danych na temat umów między spółkami Skarbu Państwa a spółkami Apella i Fratria. Przedstawiciele poszczególnych ministerstw tłumaczyli w odpowiedziach, że choć Skarb Państwa jest akcjonariuszem owych spółek, ministerstwa nie mają możliwości uzyskania  tak szczegółowych informacji (przykład). Do ministerstw nie wpływała korespondencja dotycząca owych umów. Nawet jeśli z niektórych odpowiedzi wynikało, że państwowe spółki korzystały z usług Fratrii lub Apelii, dokładna treść umów stanowiła tajemnicę przedsiębiorstwa (przykład). W przypadku spółek akcyjnych konieczne jest ponadto równe traktowanie akcjonariuszy w dostępie do informacji, dlatego informacja o konkretnych umowach musiałaby zostać wydana w formie raportu bieżącego.

Posłanka uzyskała wyłącznie dane na temat umów między ministerstwami i podległymi im jednostkami a Fratrią i Apellą. Zleceniodawców, beneficjentów, przedmioty umów i ich kwoty przedstawia poniższa tabela. Należy przy tym zaznaczyć, że większość odpowiedzi nie podaje informacji, czy chodzi o kwoty netto, czy brutto. Dlatego choć np. Ministerstwo Edukacji Narodowej posługuje się kwotami netto, a Ministerstwo Infrastruktury kwotami brutto, wszystkie wpisujemy i sumujemy tak, jak zostały podane, zalecając ostrożność odbiorcom.

Z danych uzyskanych z odpowiedzi na interpelacje wynika, że spółki Apella i Fratria w latach 2016-2017 zawarły z ministerstwami i jednostkami im podległymi umowy na łączną kwotę 5 903 199,56 zł. Jest to kwota zgodna z zaokrągleniem podanym przez Izabelę Leszczynę. Z tej sumy umowy z Fratrią to 1 111 520,05 zł (19%), a umowy z Apellą to 4 791 679,51 zł (81%).

Prawie 80% łącznej kwoty stanowi jedna umowa między Ministerstwem Rozwoju a Apellą (4 702 735,75 zł). Kampanię promującą efekty Funduszy Norweskich i EOG spółka Apella wykonała w konsorcjumMyPlace Sp. z o.o. jako lider. Nie są znane osobowe powiązania między tymi dwiema spółkami. Jest oczywiste, że spółki wchodzące w skład konsorcjum dokonały między sobą podziału zysku. Dostępne dane nie wyjaśniają jednak zasad podziału. Pominięcie tych faktów i proste zsumowanie wszystkich kwot umów stanowi więc manipulację.

Licząc sumę umów z pominięciem powyżej wspomnianej, otrzymujemy kwotę 1 200 463,81 zł. Z tej sumy Fratria uzyskała 88 943,76 zł (7%). Na podstawie dostępnych danych można więc stwierdzić, że spółki Fratria i Apella uzyskały nie mniej niż 1,2 mln zł, lecz nie więcej niż 5,9 mln zł. Dopóki nie jest jasny podział zysków między Apellą a MyPlace, nie można dokładnie określić dochodów Apelli i Fratrii ze zleceń ministerstw i jednostek podległych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!