Czas czytania: około min.

Jaka część budżetu jest przeznaczana na administrację publiczną?

25.04.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Kwoty wydatków (i dochodów) budżetowych państwa są co roku określane w ustawach budżetowych, które – w swoich załącznikach – zawierają szczegółową klasyfikację dochodów i wydatków.

System grupowania, oparty na przepisach zawartych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz rozporządzeniu ministra finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.) i załącznikach do niego, wyróżnia m.in. Dział 750 – Administracja publiczna, który stanowi sedno analizowanej wypowiedzi. W tym kontekście warto jednak zwrócić uwagę także na Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, który dzieli się na następujące rozdziały:

 • 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
 • 75102 Naczelne organy sądownictwa
 • 75103 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
 • 75104 Krajowa Rada Sądownictwa
 • 75105 (uchylony)
 • 75106 Odznaczenia państwowe
 • 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • 75108 Wybory do Sejmu i Senatu
 • 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
 • 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
 • 75112 Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 • 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • 75178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
 • 75179 Pomoc zagraniczna; Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną.
 • 75180 Działalność badawczo-rozwojowa
 • 75193 (uchylony)
 • 75194 (uchylony)
 • 75195 Pozostała działalność

Obowiązującym dziś aktem normatywnym, który reguluje kwestie wydatków z budżetu państwa na administrację publiczną, jest ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 291). Załącznik nr 2 do przywołanej ustawy zawiera zbiorcze zestawienie (według działów) planu wydatków budżetu państwa na rok 2018 – zgodnie z tą prognozą, kwota wydatków wyniesie:

 • w ramach Działu 750 – Administracja publiczna: 13 836 776 000 zł;
 • w ramach Działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: 2 652 203 000 zł.

W 2015 roku obowiązywała ustawa budżetowa na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 153), zmieniona ustawą o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2195). Załącznik nr 2 prognozował następujące kwoty wydatków:

 • w ramach Działu 750 – Administracja publiczna: 12 601 491 000 zł;
 • w ramach Działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: 2 113 972 000 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Ministerstwa Finansów z wykonania budżetu państwa za 2015 rok, budżet wydatków po zmianach wynosił:

 • w ramach Działu 750 – Administracja publiczna: 13 074 475 000 zł;
 • w ramach Działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: 2 446 413 000 zł.

Szczegółowe obliczenia porównujące przytoczone wyżej kwoty znajdują się w poniższej tabeli.

zrzut-ekranu-2018-04-25-o-12-00-45

Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami na administrację publiczną w ramach działu 750 (zgodnie z założeniami ustaw budżetowych na rok 2018 i 2015) wynosi 1 235 285 000 zł.

Kwestia kwalifikacji zadań przyporządkowanych do działu 751 jako wykonywania administracji publicznej może być wątpliwa ze względu na ich wyodrębnienie w klasyfikacji budżetowej. Poseł dodaje wydatki obu działów do siebie, dzięki czemu różnica prognozy wydatków staje się jeszcze większa niż przy uwzględnieniu wydatków tylko z działu 750. Suma różnic prognozy wydatków z obu działów (1 773 516 000 zł) jest kwotą, o której – w zaokrągleniu – mówi poseł Sławomir Neumann.

Warto także zwrócić uwagę na fakt porównywania danych będących de facto prognozami wydatków budżetowych – wydaje się bowiem, że właściwsze byłoby zestawianie ze sobą kwot obrazujących rzeczywiście poniesione wydatki. W 2015 roku kwoty rzeczywiście poniesionych wydatków były większe niż plany wynikające z ustawy budżetowej i zgodnie z przywołanym uprzednio sprawozdaniem wynosiły:

 • w ramach Działu 750 – Administracja publiczna: 12 771 015 000 zł;
 • w ramach Działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: 2 368 661 000 zł.

Choć z metodologicznego punktu widzenia, zestawianie ze sobą danych dotyczących prognozowanych i rzeczywistych wydatków jest błędne, warto zauważyć, że takie porównanie daje kwotę niższą niż wskazana w analizowanej wypowiedzi.

zrzut-ekranu-2018-04-25-o-12-01-52

Sławomir Neumann zestawia ze sobą dane oparte na prognozach. Nie została wydana informacja dotycząca faktycznego wykonania budżetu za 2018 rok. Z kolei prognoza wykonania budżetu za 2015 rok w dziale 750 i 751 nie stanowi aktualnych danych – realne wydatki na administrację publiczną były inne, niż założono w planie. Dodatkowo, liczby podane przez posła nie dotyczą tylko działu „Administracja publiczna” mimo tego, że o tym dziale wspomina w swojej wypowiedzi. Wypowiedź posła Neumanna uznajemy za manipulację.

 

 

Share The Facts
Sławomir Neumann
Przewodniczący Klubu PO

 

Dzisiaj różnica wydatków na administrację publiczną w stosunku do roku 2015 sięga 1 800 000 000 złotych.

 

 

 

oEmbed Link


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.