Czas czytania: około min.

Jaki odsetek seniorów w Unii Europejskiej nie korzysta z komputera?

20.05.2020 godz. 20:45

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź Beaty Szydło uznajemy za prawdziwą, ponieważ zgodnie z danymi Eurostatu w 2017 roku 41% mieszkańców Unii Europejskiej pomiędzy 65. a 74. rokiem życia nie korzystało z komputerów. Jeśli nie uwzględniać w tej statystyce Wielkiej Brytanii, odsetek seniorów niekorzystających z komputerów wynosi 44%.

Korzystanie z komputerów w UE

Zgodnie z danymi Eurostatu w przedziale wiekowym 65-74 odsetek osób, które nie korzystały z komputera, wynosi dla UE28 41% (spadek o 4 pp. względem roku 2015), a dla UE27 – 44% (spadek o 5 pp.).

Najmniejsze wykluczenie pod tym względem wykazują seniorzy ze Szwecji, gdzie komputera nie używało tylko 5% seniorów, i Luksemburga – 6%. Najwięcej osób powyżej 65. roku życia niekorzystających z tego narzędzia mieszka w Grecji – 78%, i Bułgarii – 74%. W Polsce 62% seniorów nie korzystało z komputerów. Zajmujemy pod tym względem szóste miejsce od końca. Identyczny wynik odnotował Cypr.

Jeśli chodzi o korzystanie z komputerów przez seniorów dla grupy wiekowej 65-74, najwięcej osób – 92 proc. – korzysta z komputerów w Luksemburgu. Wyniki powyżej 80% w UE odnotowały także: Holandia (87%) Szwecja (86%) oraz Dania (95%). W całej Europie liderem w tym zestawieniu jest wspomniany wcześniej Luksemburg oraz Islandia, gdzie ze sprzętu komputerowego korzysta 92 proc. osób w przedziale wiekowym 65-74.

Najmniej skomputeryzowanych seniorów jest w Bułgarii, gdzie odsetek ten wynosi 18 proc. Kolejne najsłabsze wartości odnotowały: Chorwacja (20%), Grecja (21%) i Rumunia (25%). Spośród wszystkich krajów europejskich najgorzej w zestawieniu wypada Turcja, której wynik to zaledwie 8%. W Polsce w przedziale wiekowym 65-74 z komputerów korzysta 31% seniorów.

Jeśli chodzi o ogólny odsetek użytkowników komputerów, dla UE28 w 2017 roku wyniósł on 81%, natomiast biorąc pod uwagę UE27, wartość ta kształtuje się na poziomie 80%. Najlepszy wynik we Wspólnocie ponownie odnotował Luksemburg – 96%. Natomiast na całym kontynencie najwięcej z komputerów korzystają Islandczycy (98%.) i Norwegowie (97%.). Najmniejsza komputeryzacja ma miejsce we Włoszech, gdzie tego rodzaju sprzętu używa 61%. obywateli. Poza Unią raz jeszcze najsłabszy wynik przypadł Turcji, w której odsetek osób wykorzystujących komputery wyniósł tylko 49%. W Polsce komputerów używa 77% obywateli.

Korzystanie z Internetu

Używanie komputerów w większości przypadków nieodłącznie wiąże się z obecnością w sieci. Zgodnie z danymi Eurostatu w 2019 roku 90% gospodarstw domowych w Unii Europejskiej miało dostęp do Internetu. W Polsce odsetek ten wyniósł 87%. W UE27 z Internetu korzysta 86% obywateli, natomiast dla UE28 wartość ta jest równa 87%. Odsetek osób, które nie używają sieci, wynosi dla UE27 10%, a dla UE28 – 9%.

Co ciekawe, w 2019 roku aż 71% internautów w Unii Europejskiej robiło zakupy online. Wskaźnik ten zawyżają jednak przede wszystkim ludzie młodzi (w przypadku osób w wieku 16-24 lata wyniósł on 78%, a w grupie wiekowej 25-54 lata ukształtował się na poziomie 76%).

Obywatele Unii w starszym wieku, czyli mający 55-74 lata, a wykorzystujący Internet w celach zakupowych stanowią 57%. Odsetek ten wzrasta z roku na rok, choć w niezbyt gwałtownym tempie. W porównaniu do roku 2018 nastąpił wzrost o 2 pp., a w stosunku do roku 2017 – o 1 pp. Dla grupy wiekowej 55-74 dane za rok 2019 można rozbić jeszcze na dwie grupy:

  • przedział 55-64, w którym zakupy online regularnie robiło 60% osób,
  • przedział 65-74, dla którego liczba osób korzystających z sieci w celach zakupowych była zdecydowanie najniższa i wyniosła 52%.

Seniorzy przez Internet najczęściej płacą za wakacje (55% dla grupy 55-74 lata) oraz ubrania i towary sportowe (51%). Natomiast najrzadziej, bo zaledwie w 4%, decydują się na zakupy w ramach tzw. e-learningu.

Podsumowanie

Zgodnie z danymi Eurostatu w 2017 roku 41% mieszkańców Unii Europejskiej pomiędzy 65. a 74. rokiem życia nie korzystało z komputerów (lub 44%, nie licząc Wielkiej Brytanii). W związku z tym, że wartość ta jest zbliżona do tej podanej przez Beatę Szydło, jej wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.