Jaki procent wpływów do budżetu stanowi podatek dochodowy?

22.05.2019

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Ustawa budżetowa w bieżącym roku przewiduje wpływy do budżetu państwa rzędu 387 734 520 000 złotych, czyli w przybliżeniu 387,7 mld zł. Znaczna część tych środków ma zostać ściągnięta w postaci podatku VAT, z którego państwo spodziewa się pozyskać 179,6 mld zł. Planowany wpływ z podatków dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych to 99,1 mld zł (zał. 1), czyli 26% przewidywanych wpływów do budżetu. Większość tej sumy, bo aż 64,3 mld  zł, przypada na podatek dochodowy od osób fizycznych i to on stanowi 17% przewidywanych wpływów do budżetu. Pozostała część tej kwoty to podatek od osób prawnych i wynosi ona 34,8 mld zł (około 9%).

Suma, którą państwo planuje pozyskać w formie podatku dochodowego od osób fizycznych jest sumą zbliżoną do tej, którą Tomasz Grabarczyk przytacza w swojej wypowiedzi. Natomiast w związku z tym, że polityk nie poczynił rozróżnienia pomiędzy te dwa świadczenia, jego wypowiedź oceniamy jako manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.