Czas czytania: około min.

Jakie są zapisy nowej ustawy górniczej? #StrajkNaŚląsku

17.01.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Wypowiedź została zakwalifikowana jako manipulacja, ponieważ projekt tzw. ustawy górniczej zawiera liczne przepisy stanowiące wprost o zasadach i trybie likwidacji kopalń w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw górniczych, które zostały przemilczane przez posła-sprawozdacę K. Gadowskiego.

Co więcej celem  nowelizacji jest dostosowanie prawa polskiego do decyzji Rady Unii Europejskiej z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń, która na mocy art. 3 ust. 1 lit. a i b  uzależnia udzielenie pomocy publicznej (pomocy państwa) kopalni od jej zamknięcia (przy czym “zamknięcie” na gruncie decyzji posiada definicję legalną zbieżną z pojęciem “likwidacja” na gruncie ustawy polskiej – art. 1 lit. b decyzji oraz art. 6 ust. 1 ustawy).

Wniesiony do laski marszałkowskiej 7 stycznia 2015 roku projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw rzeczywiście nie zawiera programu naprawczego KW S.A., który został przygotowany przez Pełnomocnika Rządu ds. Restrukturyzacji Węgla Kamiennego i przyjęty przez Radę Ministrów tego samego dnia. Niemniej jednak tekst projektu ustawy zawiera liczne postanowienia dotyczące likwidacji kopalń. Np.:

Art. 1

Ustawa określa zasady funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego, w tym:

2) zasady likwidacji kopalń;

2a) zasady restrukturyzacji zatrudnienia w kopalniach likwidowanych;

Art. 8

1. Przedsiębiorstwo górnicze, którego podstawowym przedmiotem działalności jest prowadzenie likwidacji kopalni, zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym, w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalni, zagospodarowywanie majątku likwidowanej kopalni, zbędnego majątku przedsiębiorstwa górniczego, tworzenie nowych miejsc pracy, w szczególności dla pracowników likwidowanej kopalni, wykonuje te czynności z dotacji oraz innych źródeł finansowania, jeżeli likwidację tej kopalni rozpoczęto przed dniem 1 stycznia 2016 r.

2. Prowadzenie likwidacji kopalń, których likwidację rozpoczęto przed dniem 1 stycznia 2016 r. oraz zadania związane z naprawianiem szkód wywołanych ruchem zlikwidowanego zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów, są finansowane z dotacji budżetowej.

3. W przypadku gdy likwidację kopalni rozpoczęto po dniu 1 stycznia 2016 r., przedsiębiorstwo górnicze finansuje likwidację kopalni z funduszu likwidacji zakładu górniczego w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

Art. 8a

1. Przedsiębiorstwo górnicze może przed dniem 1 stycznia 2016 r. zbyć nieodpłatnie na rzecz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 8 ust. 1, kopalnię prowadzącą wydobycie węgla kamiennego w celu przeprowadzenia jej likwidacji.

2. Zbycie, o którym mowa w ust. 1 jest równoznaczne z podjęciem decyzji o likwidacji, o której mowa w art. 6.

3. Likwidacja kopalni przez przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 8 ust. 1 finansowana jest z dotacji budżetowej oraz innych źródeł finansowania.

Art. 11 a

1. W okresie likwidacji kopalni nabytej po 1 stycznia 2015 r. przez przedsiębiorstwo (…)

art. 26 ust. 1

2) zadań dotyczących zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym, w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalń realizowanych w przedsiębiorstwie górniczym, o którym mowa w art. 8 ust. 1.

Co więcej w uzasadnieniu projektu ustawy znajduje się stwierdzenie, iż jego uchwalenie jest niezbędne do “umożliwienia nabycia kopalń przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. i przeprowadzenia ich likwidacji”. Warto również dodać, iż w obecnie obowiązującym tekście ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 (z dnia 7 września 2007 r.) znajduje się cały rozdział zatytułowany “Likwidacja kopalń” (rozdział 3), którego zaproponowana nowelizacja nie uchyla – co więcej dodaje rozdział 3a zatytułowany “Restrukturyzacja zatrudnienia w kopalniach likwidowanych”.

Nawet jeżeli projekt ustawy dotyczy zasad restrukturyzacji przedsiębiorstw górniczych, z brzmienia przepisów wynika, że jednym z koniecznych elementów tego procesu jest również likwidacja kopalń. Dlatego wypowiedź posła K. Gadowskiego nie może być uznana za prawdziwą. Tym bardziej ze względu na fakt, iż był on posłem-sprawozdawcą przedstawiającym sprawozdanie sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych w tym postępowaniu ustawodawczym. Ze słów posła K. Gadowskiego wynika, iż zamiast podjęcia próby wytłumaczenia znaczenia ustawy, dokonuje on zakamuflowania poszczególnych przepisów, które mogłyby się spotkać z negatywnym odbiorem społecznym.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub