Czas czytania: około min.

Jakie składki dla przedsiębiorców umorzył rząd polski, a jakie francuski?

15.05.2020 godz. 11:48

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Wypowiedź Mirosławy Nykiel uznajemy za manipulację, ponieważ rząd francuski odroczył przedsiębiorcom zapłatę podatków, składek społecznych, czynszów, rachunków za wodę, gaz i prąd. Nie umorzył jednak tych opłat, a jedynie przesunął w czasie. Rząd polski umorzył natomiast opłaty do ZUS dla firm zatrudniających mniej niż dziesięcioro pracowników. Mirosława Nykiel w obu przypadkach używa stwierdzenia „zwalniać”, co sugeruje, że wymienione wyżej opłaty także zostały umorzone w przypadku firm francuskich.

Wypowiedź

Podczas 9. posiedzenia Sejmu odbyła się debata nad projektem ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza antykryzysowa 2.0). Porównując działania rządu polskiego do innych krajów Unii Europejskiej, Mirosława Nykiel poinformowała, że we Francji przedsiębiorcy są zwolnieni ze wszystkich podatków, a także że koszty wynagrodzeń dla pracowników są tam pokrywane przez rząd. W tym samym czasie polscy przedsiębiorcy mogą być zwolnieni ze składek ZUS, jeśli zatrudniają do dziewięciorga pracowników.

Francja

Rząd francuski wprowadził m.in. następujące środki pomocy dla przedsiębiorców:

  • odroczenie podatków i składek na opiekę socjalną do trzech miesięcy,
  • możliwość rozpatrzenia indywidualnego wniosku o umorzenie podatku lub rozłożenie go na raty dla firm znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji,
  • odroczenie pobierania czynszu, opłat za wodę, gaz i prąd – dla firm z sektora MŚP, które są w trudnościach,
  • wsparcie w negocjowaniu harmonogramu spłat rat kredytowych,
  • wprowadzenie systemu częściowego bezrobocia, gdzie przedsiębiorca wypłaca pensję w wysokości 70 proc. wynagrodzenia, a następnie otrzymuje od państwa zwrot tych kosztów. Do 4 kwietnia miały z tej pomocy skorzystać 4 mln zatrudnionych,
  • zawieszenie stosowania kar umownych za opóźnienia w realizacji umów państwowych,
  • oferowanie pomocy w wysokości do 1 500 euro dla małych i mikroprzedsiębiorstw oraz samozatrudnionych.

Polska

Art. 31zo ustawy z 31 marca br. umożliwia przedsiębiorcy, który zatrudnia do dziewięciorga pracowników, zwolnienie z opłacania składek ZUS przez okres trzech miesięcy. Przegłosowana 9 kwietnia ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza antykryzysowa 2.0) zwalnia przedsiębiorcę, który zatrudnia od 10 do 49 pracowników, z 50 proc. należnych opłat do ZUS. Zwolnione ze składek są także spółdzielnie socjalne. Ustawa czeka na podpis prezydenta.

Polski rząd proponuje także możliwość odroczenia zapłaty podatku, a także dofinansowania do wynagrodzeń dla pracowników – jeśli firma odnotuje spadek obrotów lub zmniejszy pracownikowi wymiar zatrudnienia.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, analizowaną wypowiedź oceniamy jako manipulację. Mirosława Nykiel ma rację, mówiąc, że Polska zwalnia z opłat do ZUS firmy zatrudniające do dziewięciorga pracowników, a Francja pokrywa koszty zatrudnienia firmom, które zwrócą się o taką pomoc. Nie jest jednak prawdą, że Francja zwolniła firmy z opłacania wszystkich podatków i opłat, ponieważ zostają one jedynie odroczone w czasie.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.