Strona główna Wypowiedzi Jakie zmiany przewiduje projekt nowelizujący ordynację wyborczą?

Jakie zmiany przewiduje projekt nowelizujący ordynację wyborczą?

Jakie zmiany przewiduje projekt nowelizujący ordynację wyborczą?

Małgorzata Kidawa-Błońska

Posłanka
Platforma Obywatelska

W ręce komisarzy wyborczych zostaje oddane bardzo wielkie narzędzie, bo to oni będą decydować, jak będą wyglądały poszczególne okręgi wyborcze i ile mandatów będzie z okręgów wyborczych. Będzie to tak naprawdę uznaniowe, nie będzie to zależało od wielkości… od ilości mieszkańców na danym terenie.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Zgodnie z poselskim projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001), zmieniony zostanie art. 12 ustawy – Kodeks wyborczy. Przepis § 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje powiatowy komisarz wyborczy.
§ 3. Stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 4000 mieszkańców. W przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami obwód może obejmować mniejszą liczbę mieszkańców.

Liczba mandatów będzie ustalona w sposób proporcjonalny. Zmieniony zostaje także art. 13 tej ustawy. Będzie on brzmiał:

§ 1. Powiatowy komisarz wyborczy dokonuje zmian w podziale na stałe obwody głosowania, jeżeli jest to konieczne ze względu na zmianę granic gminy, zmianę liczby wybieranych radnych gminy, zmianę liczby mieszkańców w obwodzie głosowania w stosunku do określonej w art. 12 § 3, zmianę granic okręgów wyborczych w celu dostosowania podziału gminy na stałe obwody głosowania do zmienionych granic okręgów.

Po § 1 dodane zostały dwa kolejne przepisy o następującej treści:

§ 1a. Zmiana w podziale na stałe obwody głosowania dokonywana z powodu zmiany granic gminy może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do obszaru, którego dotyczy nowy przebieg granicy gminy.
§ 1b. O wystąpieniu okoliczności, o których mowa w § 1 wójt informuje niezwłocznie powiatowego komisarza wyborczego.

Podsumowując wyżej przytoczone fragmenty z projektu ustawy jasno wynika, że decyzja o zmianie granic okręgu wyborczego ma podstawy w określonych ustawą limitach mieszkańców, którzy mogą znajdować się w jednym okręgu. Warto dodać, iż taki zapis funkcjonował już w Kodeksie Wyborczym z 5 stycznia 2011 r., gdzie ten sam obowiązek spoczywał na radzie gminy w drodze uchwały na wniosek wójta, jednak limity mieszkańców na stały obwód wyborczy były inne (między 500, a 3000 mieszkańców). 

Należy również pamiętać, iż w myśl art. 13 projektu ustawy zmiana w podziale na stałe obwody głosowania dokonywana jest w przypadku zmiany granic gminy i wyłącznie w ramach jej obszaru. Tym samym nie jest prawdą, iż wygląd poszczególnych okręgów wyborczych ma charakter uznaniowy, gdyż w projekcie ustawy jest to obwarowane ww. warunkami. Wypowiedź Małgorzaty Kidawy-Błońskiej uznajemy za fałszywą.

 

 

Share The Facts
Małgorzata Kidawa-Błońska
Wicemarszałek Sejmu

 

(Komisarze wyborczy) będą decydować, jak będą wyglądały poszczególne okręgi wyborcze i ile mandatów będzie z okręgów wyborczych. Będzie to tak naprawdę uznaniowe, nie będzie to zależało od wielkości… od ilości mieszkańców na danym terenie.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy