Jakiego naruszenia dotyczy Rezolucja PE w sprawie Polski?

28.11.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wspomniana wcześniej rezolucja z 15 listopada 2017 r. wymienia jako podstawę prawną szereg aktów, jednym z nich jest Traktat o Unii Europejskiej. To właśnie w tym dokumencie znajduje się przepis art. 7, który w kolejnych ustępach wymienia procedury sankcjonujące naruszenia wartości zawartych w art. 2 TUE (poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości).

W części aktu zawierającej planowane działania organów unijnych nie znajdujemy odwołania do całego art. 7 TUE, który w ustępie 3 daje prawo Radzie do decyzji o zawieszeniu niektórych praw wynikających ze stosowania Traktatów dla tego Państwa Członkowskiego, które narusza wartości z art. 2. Wprost za to w tekście rezolucji znaleźć można odniesienie do ustępu 1. tego artykułu:

zobowiązuje Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych do opracowania specjalnego sprawozdania zgodnie z art. 83 ust. 1 lit. a) Regulaminu w celu przeprowadzenia głosowania na posiedzeniu plenarnym w sprawie uzasadnionego wniosku wzywającego Radę do podjęcia działań zgodnie z art. 7 ust. 1 TUE

Procedura przewidziana w art. 7 ust 1 TUE jest krokiem, który może zostać podjęty jedynie, aby stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Państwo Członkowskie wartości, o których mowa w art. 2. Zgodnie z tym przepisem, stwierdzenie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Państwo Członkowskie wartości, o których mowa w artykule 2 następuje w Radzie większością kwalifikowaną czterech piątych swych członków po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego.

Nie można w obecnej sytuacji stwierdzić, jak zakończy się procedura z art. 7 ust. 1 TUE i czy zostaną podjęte kolejne kroki, zawarte w ust. 2 tego artykułu, co pozwoli na uruchomienie procedury z ust. 3. Wypowiedź Danuty Hübner uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Danuta Hübner
Posłanka do Parlamentu Europejskiego


Nie jest wspomniany artykuł 7., tylko jest wspomniany 7.1. (…) Artykuł 7 składa się z dwóch części. To jest ta pierwsza część, w której o sankcjach się nie wspomina i która nie wymaga jednomyślności.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.