Kandydaci na prezydenta Opola o miejscach pracy

08.10.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Łukasz Szewczyk opiera się na danych z lat 2010-2012, z których wynika, iż spadek gospodarczych podmiotów prywatnych wyniósł 423. W nowszych danych z 2013 roku możemy jednak dostrzec wzrost liczby tychże o 1339.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.