Katarzyna Lubnauer o stopie inwestycji w polskiej gospodarce

28.03.2019

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny, stopa inwestycji w gospodarce narodowej (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) w 2018 roku wyniosła 18,1%. W latach poprzednich wynosiła ona odpowiednio 17,7% w 2017 roku, 18,5% w 2016 roku i 20,1% w roku 2015. Katarzyna Lubnauer  podaje właściwą stopę inwestycji w 2018 roku oraz prawidłowo mówi, że 2015 roku była ona wyższa niż w 3 kolejnych latach. Jej wypowiedź uznajemy więc za prawdziwą.  

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.