Strona główna Wypowiedzi Który z polskich prezydentów zgłosił najwięcej projektów ustaw? [AKTUALIZACJA]

Który z polskich prezydentów zgłosił najwięcej projektów ustaw? [AKTUALIZACJA]

Który z polskich prezydentów zgłosił najwięcej projektów ustaw? [AKTUALIZACJA]

Andrzej Duda

Prezydent

W tej kadencji złożyłem w polskim Sejmie 31 projektów ustaw. Tylko prezydent Lech Kaczyński złożył ich więcej wśród wszystkich prezydentów, którzy byli po ‘89 roku w jednej kadencji.

Debata prezydencka w TVP, 06.05.2020 r.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Debata prezydencka w TVP, 06.05.2020 r.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

[AKTUALIZACJA 04.06]

Analiza uległa zmianie po zasygnalizowaniu przez czytelnika błędu polegającego na nieuwzględnieniu wszystkich projektów ustaw złożonych przez Lecha Wałęsę.

Wypowiedź Andrzeja Dudy oceniamy jako fałsz, ponieważ analiza wszystkich projektów ustaw wykazała, że wśród prezydentów Polski, którzy piastowali tę funkcję po 1989 roku, najwięcej złożył ich Lech Kaczyński (44). Lech Wałęsa osiągnął drugi wynik (33), a Andrzej Duda trzeci (31).

Inicjatywa ustawodawcza Lecha Wałęsy

Informacje na temat inicjatywy ustawodawczej prezydenta Lecha Wałęsy znajdują się na archiwalnych stronach Sejmu X kadencjiI kadencji oraz II kadencji. Okazuje się, że prezydent Wałęsa złożył podczas swojej kadencji (1990-1995) łącznie 33 projekty ustaw. Były to:

 1. Projekt ustawy konstytucyjnej o powoływaniu i odwoływaniu Rządu oraz innych zmianach dotyczących najwyższych organów Państwa z dnia 12 grudnia 1991 roku,
 2. Projekt ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 2 marca 1992 roku,
 3. Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o orderach i odznaczeniach, uchwalające przepisy o tytułach honorowych oraz zmieniające niektóre ustawy z dnia 2 marca 1992 roku,
 4. Projekt ustawy o zmianie ustawy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 1992 roku,
 5. Projekt ustawy o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 1992 roku,
 6. Projekt ustawy o referendum z dnia 13 maja 1992 roku,
 7. Projekt ustawy konstytucyjnej – Karta Praw i Wolności z dnia 12 listopada 1992 roku,
 8. Projekt ustawy konstytucyjnej przepisy wprowadzające ustawę konstytucyjną Karta Praw i Wolności z dnia 11 grudnia 1992 roku,
 9. Projekt ustawy o zmianie przepisów konstytucyjnych z dnia 04 marca 1993 roku,
 10. Przedstawiony przez Prezydenta projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 4 marca 1993 roku,
 11. Projekt ustawy o zmianie przepisów konstytucyjnych z dnia 16 listopada 1993 roku,
 12. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 11 listopada 1993 roku,
 13. Projekt ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym z dnia 6 stycznia 1994 roku,
 14. Projekt ustawy konstytucyjnej o zmianie ustawy konstytucyjnej o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 1994 roku,
 15. Projekt ustawy o warunkach i trybie zgłoszenia obywatelskiego projektu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 1994 roku,
 16. Projekt ustawy o kompetencjach organów państwowych w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 1994 roku,
 17. Projekt ustawy o Przedsiębiorstwie Państwowym „Polskie Koleje Państwowe” oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 8 marca 1995 roku,
 18. Projekt ustawy o reprywatyzacji i rekompensatach z dnia 6 maja 1995 roku,
 19. Projekt ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z dnia 12 lipca 1995 roku,
 20. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 1995 roku,
 21. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 1995 roku,
 22. Projekt ustawy o zagwarantowaniu środków finansowych na obronę narodową z dnia 24 sierpnia 1995 roku,
 23. Projekt ustawy o uregulowaniu roszczeń wynikających z przejęcia nieruchomości na obszarze m.st. Warszawy na własność Skarbu Państwa lub gmin z dnia 14 września 1995 roku,
 24. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 września 1995 roku,
 25. Projekt ustawy o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 1995 roku,
 26. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i ustawy karnej skarbowej z dnia 4 października 1995 roku,
 27. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 18 października 1995 roku,
 28. Projekt ustawy o upoważnieniu do ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską z dnia 18 października 1995 roku,
 29. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa z dnia 22 grudnia 1995 roku.
 30. Projekt ustawy o zmianie ustaw: Prawo o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, o prokuraturze, o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe z dnia 21 sierpnia 1991 roku – AKTUALIZACJA 04.06,
 31. Projekt ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 1991 roku – AKTUALIZACJA 04.06,
 32. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 1991 roku – AKTUALIZACJA 04.06,
 33. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych z dnia 12 czerwca 1991 roku – AKTUALIZACJA 04.06.

Na stronach Sejmu X kadencji znajdują się jeszcze dwa odrzucone projekty oznaczone jako złożone przez prezydenta (druk nr 779763), jednak nie podano dat ich wpłynięcia do Sejmu. Z tego powodu nie uwzględniamy ich w powyższej analizie.

Inicjatywa ustawodawcza Aleksandra Kwaśniewskiego

Aleksander Kwaśniewski pełnił funkcję prezydenta dwie kadencje, dlatego w analizie jego aktywność ustawodawcza została przeanalizowana oddzielnie dla każdego okresu urzędowania. Podczas I kadencji (1995-2000) prezydent Kwaśniewski złożył 20 projektów ustaw. Opublikowane są one na archiwalnych stronach Sejmu II kadencji oraz III kadencji. Były to:

 1. Projekt ustawy o Komisji Zaufania Publicznego z dnia 1 lutego 1996 roku,
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 1996 roku,
 3. Projekt ustawy konstytucyjnej o Trybunale Konstytucyjnym i o zmianie niektórych przepisów konstytucyjnych z dnia 29 maja 1996 roku,
 4. Projekt ustawy o dyscyplinie wojskowej z dnia 11 czerwca 1996 roku,
 5. Projekt ustawy- Prawo o ustroju sądów wojskowych z dnia 17 października 1996 roku,
 6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym z dnia 5 listopada 1996 roku,
 7. Projekt ustawy o organizacji i postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym z dnia 26 listopada 1996 roku,
 8. Projekt ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z dnia 10 marca 1997 roku,
 9. Projekt ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych z dnia 19 maja 1997 roku,
 10. Projekt ustawy o zmianie ustawy o stanie wyjątkowym z dnia 17 lipca 1997 roku,
 11. Projekt ustawy o stanie klęski żywiołowej z dnia 22 października 1997 roku,
 12. Projekt ustawy o stanie wyjątkowym z dnia 22 października 1997 roku,
 13. Projekt ustawy o stanie wojennym z dnia 22 października 1997 roku,
 14. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944 – 1990 osób pełniących funkcje publiczne z dnia 10 listopada 1997 roku,
 15. Projekt ustawy o utworzeniu Archiwum Obywatelskiego oraz o powszechnym udostępnianiu dokumentacji wytworzonej w latach 1944 – 1990 przez organy bezpieczeństwa państwa z dnia 13 listopada 1997 roku,
 16. Projekt ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela z dnia 26 listopada 1997 roku,
 17. Projekt ustawy o zasadach użycia Sił Zbrojnych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 1998 roku
 18. Projekt ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 11 sierpnia 1999 roku,
 19. Projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym małoletnim ofiarom wojny 1939-1945 za wykonywanie pracy przymusowej na rzecz III Rzeszy i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich lub przebywanie na deportacji oraz osadzonym w obozach pracy z dnia 13 września 1999 roku,
 20. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny z dnia 11 maja 2000 roku.

Podczas II kadencji (2000-2005) prezydent Kwaśniewski złożył 27 projektów ustaw. Opublikowane są one na archiwalnych stronach Sejmu III kadencji oraz IV kadencji i są to:

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2001 roku,
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora z dnia 28 maja 2001 roku,
 3. Projekt ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych z dnia 30 maja 2001 roku,
 4. Projekt ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 30 maja 2001 roku,
 5. Projekt ustawy – przepisy wprowadzające ustawę Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 30 maja 2001 roku,
 6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru z dnia 8 sierpnia 2001 roku,
 7. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne z dnia 22 październik 2001 roku,
 8. Projekt ustawy o stanie klęski żywiołowej z dnia 22 października 2001 roku,
 9. Projekt ustawy o stanie wyjątkowym z dnia 22 październik 2001 roku,
 10. Projekt ustawy o stanie wojennym z dnia 22 października 2001 roku,
 11. Projekt ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela z dnia 22 października 2001 roku,
 12. Projekt ustawy Prawo o ustroju sądów administracyjnych z dnia 22 października 2001 roku,
 13. Projekt ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 22 października 2001 roku,
 14. Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 22 października 2001 roku,
 15. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora z dnia 31 października 2001 roku,
 16. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 grudnia 2001 roku,
 17. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 grudnia 2001 roku,
 18. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 grudnia 2001 roku,
 19. Projekt ustawy o Sądzie Najwyższym z dnia 8 maja 2002 roku,
 20. Projekt ustawy o referendach ogólnokrajowych z dnia 7 października 2002 roku,
 21. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu z dnia 22 listopada 2002 roku,
 22. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2004 roku,
 23. Projekt ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 23 marca 2004 roku,
 24. Projekt ustawy – Prawo spółdzielcze z dnia 29 września 2004 roku,
 25. Projekt ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej z dnia 18 lutego 2005 roku,
 26. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego z dnia 18 lutego 2005 roku,
 27. Projekt ustawy o ustanowieniu Krzyża „Solidarności” z dnia 24 maja 2005 roku,

Podczas całej swojej prezydentury Aleksander Kwaśniewski złożył w sumie 47 prezydenckich projektów ustaw.

Inicjatywa ustawodawcza Lecha Kaczyńskiego

Informacje na temat ustaw zgłoszonych przez prezydenta Kaczyńskiego znajdują się na jego archiwalnej stronie internetowej. W trakcie swojej niedokończonej prezydentury (2005-2010) złożył on 44 projekty ustaw:

 1. Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego z dnia 13 marca 2006 roku,
 2. Projekt ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego z dnia 13 marca 2006 roku,
 3. Projekt ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz o Służbie Wywiadu Wojskowego z dnia 13 marca 2006 roku,
 4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji z dnia 5 kwietnia 2006 roku,
 5. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2006 roku,
 6. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego z dnia 12 maja 2006 roku,
 7. Projekt ustawy o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej z dnia 9 czerwca 2006 roku,
 8. Projekt ustawy o Funduszu Pomocy Ofiarom Klęsk Żywiołowych z dnia 9 czerwca 2006 roku,
 9. Projekt ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 9 czerwca 2006 roku,
 10. Projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 13 czerwca 2006 roku,
 11. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 13 czerwca 2006 roku,
 12. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny z dnia 16 sierpnia 2006 roku,
 13. Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych z dnia 15 września 2006 roku,
 14. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego z dnia 11 października 2006 roku,
 15. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów z dnia 22 grudnia 2006 roku,
 16. Projekt ustawy o odpowiedzialności za czyny przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową z dnia 16 stycznia 2007 roku,
 17. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 26 marca 2007 roku,
 18. Projekt ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 28 marca 2007 roku,
 19. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 marca 2007 roku,
 20. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2007 roku,
 21. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 31 marca 2007 roku,
 22. Projekt ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych z dnia 29 czerwca 2007 roku,
 23. Projekt ustawy o czasowym posługiwaniu się dowodami osobistymi wydanymi przed dniem 1 stycznia 2001 r. z dnia 22 sierpnia 2007 roku,
 24. Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 listopada 2007 roku,
 25. Projekt ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 17 grudnia 2007 roku,
 26. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z dnia 21 grudnia 2007 roku,
 27. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 21 grudnia 2007 roku,
 28. Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa z dnia 21 grudnia 2007 roku,
 29. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 21 grudnia 2007 roku,
 30. Projekt ustawy o utworzeniu Akademii Polsko-Ukraińskiej w Lublinie z dnia 21 grudnia 2007 roku,
 31. Projekt ustawy o Funduszu Pomocy Ofiarom Klęsk Żywiołowych z dnia 8 lutego 2008 roku,
 32. Projekt ustawy o spółdzielniach z dnia 21 kwietnia 2008 r.oku,
 33. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego z dnia 9 czerwca 2008 roku,
 34. Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. z dnia 13 października 2008 roku,
 35. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe z dnia 23 października 2008 roku,
 36. Projekt ustawy o Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2008 roku,
 37. Projekt ustawy o świadczeniu dla osób represjonowanych przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich z dnia 13 lutego 2009 roku,
 38. Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2009 roku,
 39. Projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego z dnia 29 lipca 2009 roku,
 40. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 19 listopada 2009 roku,
 41. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 4 stycznia 2010 roku,
 42. Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2010 roku,
 43. Projekt ustawy o Narodowym Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” z dnia 03 marca 2010 roku,
 44. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny z dnia 25 marca 2010 roku.

Inicjatywa ustawodawcza Bronisława Komorowskiego

Informacje na temat inicjatywy ustawodawczej prezydenta Komorowskiego znajdują się na jego archiwalnej stronie internetowej. Podczas swojej kadencji (2010-2015) złożył on 29 projektów ustaw. Były to:

 1. Zmiana ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z dnia 9 czerwca 2010 roku,
 2. Projekt ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych z dnia 9 czerwca 2010 roku,
 3. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 roku,
 4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 26 listopada 2010 roku,
 5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 1 lutego 2011 roku,
 6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 25 maja 2011 roku,
 7. Projekt ustawy o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 czerwca 2011 roku,
 8. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach z dnia 24 listopada 2011 roku,
 9. Projekt ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych i ustawyo sporcie z dnia 7 grudnia 2011 roku,
 10. Projekt ustawy o nasiennictwie z dnia 5 stycznia 2012 roku,
 11. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2012 roku,
 12. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 26 czerwca 2013 roku,
 13. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu z dnia 28 czerwca 2013 roku,
 14. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym z dnia 10 lipca 2013 roku,
 15. Projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 10 lipca 2013 roku,
 16. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 10 lipca 2013 roku,
 17. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 sierpnia 2013 roku,
 18. Projekt ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 30 sierpnia 2013 roku,
 19. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach z dnia 18 listopada 2013 roku,
 20. Projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 marca 2014 roku,
 21. Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 lipca 2014 roku,
 22. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 grudnia 2014 roku,
 23. Projekt ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz niektórych innych ustaw z dnia 11 grudnia 2014 roku,
 24. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 12 grudnia 2014 roku,
 25. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 grudnia 2014 roku,
 26. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy z dnia 8 stycznia 2015 roku,
 27. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności z dnia 13 marca 2015 roku,
 28. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 marca 2015 roku,
 29. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2015 roku.

Dwa pierwsze projekty Bronisław Komorowski złożył jeszcze jako Marszałek Sejmu pełniący obowiązki prezydenta.

Inicjatywa ustawodawcza Andrzeja Dudy

Informacje na temat projektów ustaw złożonych przez obecnego prezydenta znajdują się na jego oficjalnej stronie internetowej. Od 2015 roku Andrzej Duda zgłosił 31 projektów:

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 września 2015 roku,
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 30 listopada 2015 roku,
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 listopada 2015 roku (pierwszy projekt ustawy obniżającej wiek emerytalny z dnia 21 września został złożony przez Andrzeja Dudę jeszcze w VII kadencji Sejmu, z uwagi na jego nierozpatrzenie został on złożony ponownie już w nowej kadencji),
 4. Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 kwietnia 2016 roku,
 5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw z dnia 2 maja 2016 roku,
 6. Projekt ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki z dnia 1 sierpnia 2016 roku,
 7. Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 sierpnia 2016 roku,
 8. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 8 września 2016 roku,
 9. Projekt ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2016 roku,
 10. Projekt zmiany ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 11 maja 2017 roku,
 11. Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 maja 2017 roku,
 12. Projekt ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium z dnia 24 maja 2017 roku,
 13. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 czerwca 2017 roku,
 14. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń z dnia 12 czerwca 2017 roku,
 15. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa z dnia 18 lipca 2017 roku,
 16. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 1 sierpnia 2017 roku,
 17. Projekt zmian w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw z dnia 2 sierpnia 2017 roku,
 18. Projekt ustawy o Sądzie Najwyższym z dnia 25 września 2017 roku,
 19. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 września 2017 roku,
 20. Projekt ustawy o ustanowieniu dnia 17 marca Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej z dnia 11 października 2017 roku,
 21. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego z dnia 31 stycznia 2018 roku,
 22. Projekt ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości z dnia 4 maja 2018 roku,
 23. Projekt ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa z dnia 13 sierpnia 2018 roku,
 24. Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny z dnia 19 września 2019 roku,
 25. Projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym dla osób przebywających w latach 1939-1956 na zesłaniu lub deportacji w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich z dnia 10 listopada 2018 roku,
 26. Projekt ustawy o zmianie ustawy o umowach międzynarodowych z dnia 14 listopada 2018 roku,
 27. Projekt ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych z dnua 20 listopada 2018 roku,
 28. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych z dnia 13 grudnia 2018 roku,
 29. Projekt ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej z dnia 8 stycznia 2019 roku,
 30. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskania Niepodległości z dnia 17 maja 2019 roku,
 31. Projekt nowelizacji ustawy o dot. rozszerzenia praw funkcjonariuszy w zakresie zrzeszania się w związkach zawodowych z dnia 11 czerwca 2019 roku. 

Podsumowanie

Z powyższej analizy wynika, że wśród prezydentów Polski po 1989 roku najwięcej projektów ustaw złożył Lech Kaczyński – 44. Na drugim miejscu znalazł się Lech Wałęsa, który złożył 33 projekty ustaw. Andrzej Duda znalazł się natomiast na trzecim miejscu. Należy odnotować, że w samej wypowiedzi urzędujący prezydent pomylił się nieznacznie przy określeniu liczby zgłoszonych przez siebie ustaw – w rzeczywistości zgłosił ich 30. Ten sam błąd jest powielany także na stronie głowy państwa. W materiale na temat siódmej inicjatywy została ona określona jako ósma. Błąd ten może wynikać z faktu, że informację na temat pierwszej inicjatywy powtórzono przy opisie kolejnej.

Aleksander Kwaśniewski złożył 20 projektów w I kadencji i 27 w II kadencji, a Bronisław Komorowski 29, w tym dwie, pełniąc jako marszałek Sejmu obowiązki prezydenta.

W związku powyższymi informacjami wypowiedź Andrzeja Dudy oceniamy jako fałsz.

Analiza została zaktualizowana dnia 4 czerwca 2020 roku o informacje dotyczące projektów Lecha Wałęsy. Aktualizacja ta poskutkowała zmianą oceny wypowiedzi z prawdy na fałsz.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!