Ludwik Dorn o europejskich regulacjach ws. in vitro

20.04.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi Human Embriology Fertilisation Authority (HEFA), brytyjskiej organizacji kontrolującej i monitorującej stosowanie metody in vitro w Wielkiej Brytanii technika określana potocznie jako “saviour siblings” (“rodzeństwa ratującego życie”), polega na zastosowaniu metody in vitro, połączonej z badaniem tkanek embrionu pod kątem kompatybilności z tkankami starszego dziecka, które cierpi na nieuleczalną, genetyczną chorobę krwi.

Komórki macierzyste młodszego dziecka, zawarte w jego krwi pępowinowej, są przetaczane do organizmu śmiertelnie chorego dziecka w celu wyleczenia istniejącej wcześniej choroby. Embrion, który ostatecznie zostanie wybrany do procedury musi być wyselekcjonowany, tak by nie rozwinęła się u niego ta sama choroba genetyczna co u starszego dziecka.

Procedura ta jest prawnie dopuszczalna w Wielkiej Brytanii, jednakże stwierdzenie że dziecko, narodzone w wyniku jej zastosowania będzie “bankiem krwi” dla chorego dziecka musi zostać uznane za manipulację. Do terapii zostanie faktycznie wykorzystana pewna ilość krwi pępowinowej młodszego dziecka, a konkretnie zawarte w niej komórki macierzyste, jednak jego rozwój nie jest w żaden sposób zakłócany – dochodzi do normalnego porodu i dalszego życia. Krew pępowinowa pobierana jest jednorazowo z łożyska matki oraz z pozostałej po porodzie pępowiny (która jest przeznaczona do utylizacji), a zabieg ten jest bezbolesny i bezpieczny zarówno dla matki, jak i dla dziecka.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.